thumbnail
thumbnail

Aansluit Coördinator DSO

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 130,00
36 uur Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

30 nov 2024

Uren per week:

36 uur

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omgevingswet
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

 • De verschillen tussen regio’s.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten vanaf dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De TBO is op zoek naar een Aansluit coördinator DSO.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster voert de taak van tactisch beheerder sinds medio 2023 uit. Wij zoeken nog een Aansluit coördinator DSO, die tevens als integrator lid is van het system team, die onze organisatie komt versterken.

De Aansluit coördinator DSO acteert op programmaniveau vanuit het systemteam en draagt zorg voor het aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen op het DSO. Van de Aansluit coördinator wordt verwacht dat deze eigenaarschap toont en een natuurlijke neiging heeft om permanent te verbeteren. Hij moet de gehanteerde standaarden kunnen uitdragen en consequenties op de dienstverlening kunnen inschatten. Ook heeft de Aansluit coördinator ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld. De Aansluit coördinator is gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot een aansluitstrategie en heeft ervaring met geïntegreerde procesketens. De Aansluit coördinator zorgt ervoor dat de betrokken serviceorganisaties de gebruiker centraal blijven stellen en dat er een goede balans wordt gevonden in het voorzien in de behoeften van initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen. De Aansluit coördinator maakt afspraken over de aanpak en een overall planning ten aanzien van het aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen. Als integrator en lid van het system team is hij/zij (mede)verantwoordelijk voor de juiste werking van het stelsel (DSO) en ondersteunt adequaat de behoefte van de diverse stakeholders en gebruikers van het stelsel.

Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorg dragen voor de realisatie van de hierboven omschreven opdracht; 

 • Aanspreekpunt zijn voor alle taakgebieden behorende tot het (technisch) aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen op het DSO;

 • Beleidsbeslissingen en formele richtlijnen vertalen naar gewenste processen en operationele opdrachten en deze op adequate wijze (laten) implementeren en monitoren;

 • (Mede) verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen en het geïntegreerd laten werken van het DSO-LV en weet zijn kennis en ervaring met privacy en security aspecten die hierbij komen kijken in te zetten; 

 • (Laten) inrichten, monitoren en beoordelen van het aansluitproces van leveranciers en bevoegd gezagen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 maart 2024 tot en met 30 november 2024 voor 36 uur per week. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

Eisen

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal drie (3) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan drie (3) pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • De kandidaat heeft een WO werk- en denkniveau.

 • Minimaal tien jaar werkervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties en bestuursorganen, zoals Rijk, Provincie, Waterschap en Gemeente.

 • Minimaal vijf jaar werkervaring opgedaan binnen de rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties/bestuursorganen met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken.

 • Minimaal drie jaar ervaring met Scaled Agile Framework (SAFe).

 • Aantoonbaar ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen (zoals DigiD, en basisregistraties).

 • Aantoonbare ervaring met security aspecten bij systeemintegraties waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, in de rol van security specialist of auditor. Een certificering als CISA, CISSP, CISM is een grote pré.

 • Ervaring met het Digitaal Stelsel Omgevingswet opgedaan in minimaal één uitgevoerd project.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Proactief, initiatiefrijk en verbindend; • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; • Analytisch vermogen; • Secuur; • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht; • Politieke sensitiviteit; • Teamspeler.

Wensen

 • Beschrijf uw ervaring met grote, complexe en multidisciplinaire programma’s/projecten in een politiek bestuurlijke omgeving. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht, en waaruit security, privacy en testintegratie ervaring blijkt (max. 200 woorden). Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster. (50%)

 • Beschrijf uw (recente) ervaring met het organiseren/begeleiden van aansluittesten binnen een vergelijkbaar programma in een politieke-interbestuurlijke organisatie. Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster. (50%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Aansluit Coördinator DSO die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.