thumbnail
thumbnail

Tactisch Inkoper IV

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

31 mrt 2024

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een BO plus screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Standplaats is Odijk maar afreizen naar verschillende PDC locaties is mogelijk aan de orde (Rotterdam, Utrecht en Zwolle).

Opdracht omschrijving
Dienst Verwerving, waar circa 190 gedreven professionals werken, bestaat uit de de verwervingssectoren informatievoorziening, operatiën en bedrijfsvoering. Je komt te werken in de sector informatievoorziening. De verwerving betreft met name hardware, software, infrastructuur en daaraan gerelateerde diensten. De sectoren worden bij de verwerving ondersteund door het Team Informatie, Analyse & Toetsing. De dienst werkt verspreid over diverse PDC-locaties in het land en koopt voor ca. € 2 miljard per jaar in. Verwerven voor de politie is boeiend; veel producten en diensten die wij inkopen dragen direct bij aan de veiligheid van Nederland.

Tot de opdracht behoren het doen van aanbestedingen en het adviseren van de interne opdrachtgevers over de wijze waarop inkoopprocedures uitgevoerd dienen te worden.

Doelstelling
Het inzetten van de tactische inkoopprofessional streeft de politie naar voortgaande professionalisering van de inkoopfunctie IV en de bijdrage van inkoop IV aan de realisatie van de doelstelling van de Politie.

Verantwoordelijkheden
Van jou wordt verwacht dat je de complexe (Europese) aanbestedingen succesvol uitvoert.

Tijdens de uitvoering van een aanbesteding werk je samen met een Producten- en dienstenmanager (PDM'er) uit eveneens de dienst Verwerving die tijdens de uitvoering van de aanbesteding overwegend een projectleidersrol vervuld. Het opbouwen van de relatie met de PDM'er behoort expliciet tot het takenpakket, zodanig dat met de gezamenlijke inspanningen een succesvolle aanbesteding wordt uitgevoerd.

Je bent mede- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en het behalen van de resultaten. 

In de uitvoering van complexe aanbestedingen kun je ondersteund worden door een inkoper. Jij bent dan verantwoordelijk voor de aansturing van deze collega. Aanbestedingen binnen de politie worden projectmatig aangepakt. Dat betekent dat je intensief samenwerkt met het projectteam en de Pdm'er in het bijzonder.

Contacten
Uiteraard ben je binnen jouw projecten verantwoordelijk voor het contact en de relatie met de overige projectleden. Buiten deze projecten om wordt van je verwacht dat je een zelfstandig netwerk opbouwt en beheert.

Opleiding

Eisen

 • Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledige opleiding op minimaal HBO niveau.

 • Kandidaat heeft een erkende afgeronde opleiding in de richting van Nevi 2 of gelijkwaardig.

Wens

 • Kandidaat heeft een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper binnen de overheid.

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen.

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten in het ICT domein.

Wensen

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten bij voorkeur in het ICT domein.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een sterk veranderende politiek bestuurlijke organisatie waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders en verschillende belangen.

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper.

Competenties

 • Coachen

 • Klantgerichtheid

 • Maatschappelijke orientatie

 • Netwerkvaardigheid

 • Organisatiesensitiviteit

 • Organisatievermogen

 • Systeemdenken

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30 juni 2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledige opleiding op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. Kandidaat heeft een erkende afgeronde opleiding in de richting van Nevi 2 of gelijkwaardig. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 5. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper binnen de overheid. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten in het ICT domein. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 8. Vereiste competenties/vaardigheden: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

Wens 1. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten bij voorkeur in het ICT domein. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

Wens 2. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een sterk veranderende politiek bestuurlijke organisatie waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders en verschillende belangen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

Wens 3. Kandidaat heeft een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Kandidaat heeft geen afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht. 5/5= Kandidaat heeft wel een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht (20%)

Wens 4. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid van 1000+ medewerkers als inkoper. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie als inkoper. (15%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Tactisch Inkoper IV die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.