thumbnail

Data-architect

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Poldermolen 2, 3994 DD Houten, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32-36
€ 105,-
32-36 Utrecht

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.
HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden.

Opdracht
Als data-architect werk je samen met de informatie-architecten van de afdeling I&A. Op het gebied van datamanagement zijn er nog diverse stappen te zetten. HDSR ziet haar data steeds meer als een belangrijke asset. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit, het inrichten van data governance en het opzetten van een data-infrastructuur voor BI en analyse. Met als ambitie om asset georiënteerd te werken, dat wil zeggen dat in onze processen en systemen onze ‘waterassets’ centraal staan. Met waterassets worden de afvalwaterobjecten (afvalwaterzuiveringen, -gemalen en persleidingen) en de oppervlaktewatersysteemobjecten (watergangen, kunstwerken en waterkeringen) bedoeld. Dit is nog volop in ontwikkeling. We zijn bijvoorbeeld bezig met de implementatie van een HDSR gegevenswoordenboek, het inrichten van een data-infrastructuur voor BI en analyse en het opzetten van een zogenaamde Object Type Library, zeg maar een wegwijzer voor geautomatiseerde systemen om data en informatie van onze water assets uit te kunnen wisselen. Hier liggen kansen voor jou als data-architect om een belangrijke bijdrage te leveren!

De ambitie om data gedreven en asset georiënteerd te werken dient verdere uitwerking te krijgen. Een data- en asset georiënteerde architectuur is hierbij een belangrijk fundament. Deze architectuur geeft een beeld van zowel de huidige als de gewenste situatie. De focus ligt op de data-architectuur, met de raakvlakken naar de processen die de data genereren of gebruiken (procesarchitectuur) en de systemen die de data opslaan of ontsluiten (informatiearchitectuur). Zowel conceptueel als fysiek. Daarnaast geeft de architectuur:

 • Inzicht in de informatiedomeinen die we onderkennen als basis voor een effectieve datamanagement organisatie;
 • Inzicht in de wijze waarop het datalandschap is ingericht / is georganiseerd:
 • Welke data wordt in welk systeem / bron vastgelegd;
 • Eigenaarschap van data en systemen;
 • Gebruik van en toegang tot data;
 • Een structuur voor een IT landschap, waarin assets van HDSR centraal staan en gegevens over assets eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in een ‘asset beeld’;
 • Inzicht in de benodigde systeemintegratie en bijbehorende oplossingen;
 • Ondersteuning bij concrete projecten die bijdragen aan data gedreven en asset georiënteerd werken, zoals het gegevenswoordenboek, BI/data-infrastructuur, de Object Type Library (OTL), het Onderhoud Beheer Systeem (OBS) en de Common Data Environment (CDE).

Als data-architect analyseer, ontwikkel en beschrijf je de architectuur en onderliggende project architecturen. De architectuur is enerzijds een middel tot sturing voor informatiemanagement en de implementatie van projecten. Anderzijds geeft architectuur de inhoudelijke kaders, waarbinnen besluiten kunnen worden genomen op het gebied van informatievoorziening en toepassing van technologie. Je bent als architect ambassadeur van de architectuur, je maakt consequenties van besluiten inzichtelijk. Ook ben je aanspreekpunt voor verschillende partijen, houd je rekening met de verschillende belangen. Je maakt gebruik van en werkt mee aan de ontwikkeling van de HDSR enterprise architectuur en het werken met architectuur bij het waterschap.

Afdeling
De afdeling Informatiemanagement & Automatisering (I&A) bestaat uit ca. 54 professionals die zorgdragen voor een belangrijk deel van de informatievoorziening van HDSR. De afdeling bestaat uit een I-team en een A-team. Binnen het I-team vind je het Bedrijfsbureau (PMO en financieel-, contract- en service management), de projectleiders, architecten, analisten en enkele applicatiediensten (zoals: Informatiebeheer, Geografische Informatievoorziening, Business Intelligence en Zaakgericht werken). Binnen het A-team zijn de collega’s van de Service Desk en de product owners en teams van de IT-diensten Infrastructuur en Werkplek werkzaam.

De I&A afdeling  zit middenin een interessante en uitdagende professionaliseringsslag. Deze beweging heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan in de vorm van IT-diensten en dat de teams op een agile manier zijn gaan werken.

 Minimumeisen / knock-outcriteria kandidaat:
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (business-, informatie- of data-) analist of -architect;
3. Beschikbaar uiterlijk per 1 maart 2022 voor minimaal 32 uur per week;
4. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW / inclusief reiskostenwoon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in een overheids- of engineering organisatie (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van én werkervaring met data-integratie (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 105,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van én werkervaring met projectmatig werken, advisering en verandermanagement in complexe organisaties (20 punten);
a. Aantoonbare kennis van minder dan 2 van de 3 genoemde onderdelen (0 punten);
b. Aantoonbare kennis van 2 van de 3 genoemde onderdelen (15 punten);
c. Aantoonbare kennis van alle 3 de genoemde onderdelen (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van én werkervaring met (data-)architectuurmethoden en -technieken en overheidsreferentie architecturen NORA, GEMMA of WILMA (20 punten);
a. Geen aantoonbare kennis én werkervaring met (data-)architectuurmethoden en -technieken en overheidsreferentie architecturen met NORA, GEMMA of WILMA (0 punten);
b. Aantoonbare kennis van én werkervaring met (data-)architectuurmethoden en -technieken en overheidsreferentie architecturen zonder NORA, GEMMA of WILMA (10 punten);
c. Aantoonbare kennis van én werkervaring met (data-)architectuurmethoden en -technieken en overheidsreferentie architecturen met NORA, GEMMA of WILMA (20 punten).

Competenties
Wij zoeken iemand die beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen. Als persoon heb je uitstekende adviesvaardigheden op strategisch niveau. In deze opdracht creëer je inzicht en behoud je het overzicht. Je ontrafelt complexiteit en reduceert deze tot eenvoud.

Daarnaast zijn de volgende competenties ook belangrijk:

 • Innovatief, ondernemend en je denkt ‘out of the box’;
 • Je bent sturend en overtuigend, maar staat ook open voor input van anderen;
 • Je bent pragmatisch en oplossingsgericht en realiseert je dat architectuur een middel en geen doel op zich is;
 • Je bent gericht op samenwerking;
 • Je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit;
 • Je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht een fee in rekening bij de winnende leverancier van € 2,50 per gewerkt uur.  

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de HDSR zijn digitaal gepland op maandag 24 januari 2022 tussen 15.00 uur en 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
- VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 17 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Data-architect die deze organisatie zoekt?