thumbnail

Trekker Taskforce (betaalbare) Woningbouw

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

28-01-2022

Begindatum:

28-02-2022

Einddatum:

28-02-2023

Uren per week:

16
Geen maximum
16 Noord-Holland

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De Gemeente Hilversum en de woningcorporaties De Alliantie, Dudok Wonen en Gooi en omstreken hebben gezamenlijk een Taskforce (betaalbare) woningbouw Hilversum ingesteld. De opdracht van deze Taskforce is het bevorderen dat er voldoende (betaalbare) woningen worden gerealiseerd en dat hiervoor tijdig voldoende locaties beschikbaar zijn. De partijen in de Taskforce zijn op zoek naar een trekker die, tussen en met de gemeente en de corporaties, een voortrekkersrol kan vervullen om deze opdracht waar te maken.

In 2021 is onder leiding van de huidige trekker van de Taskforce een goede samenwerking tussen betrokken partijen opgebouwd, is een gezamenlijk overzicht en inzicht in de woningbouwproductie in de verschillende projecten  opgesteld en wordt een monitoringsysteem opgezet. Het jaar 2021 is afgesloten met een koersbepaling voor komende jaren.

De Trekker is van en voor de gezamenlijke partijen in de Taskforce en is administratief aangehaakt bij de gemeente Hilversum. Hij/zij wordt in staat gesteld om zowel bij de gemeente als op de kantoren van de corporaties te werken. De trekker van de Taskforce krijgt de opdracht om de tot nu toe bereikte resultaten uit te bouwen, nieuwe acties op te pakken, passend bij de opdracht, zoals sturing op de programma’s op marktposities en interventies op stagnaties. De Trekker is onafhankelijk voorzitter van de bestuurlijke Taskforce en van het ambtelijke Kernteam; in beiden nemen de gemeente (Wonen, RO) en de drie corporaties deel. De Taskforce is gericht op productie van betaalbare woningbouw en bestaat naast een Directeurenoverleg, gericht op de overige vraagstukken tussen gemeente en corporaties. De Trekker zorgt – met de gemeentelijk adviseur wonen - voor afstemming op het Directeurenoverleg.

Speciale taken en verantwoordelijkheden

- Creatief en in staat om de organisaties te helpen buiten de gebaande paden om de gewenste resultaten neer te zetten; gangmaker bij de samenwerking en zo nodig bij afzonderlijke deelnemers.
- Als intermediair kunnen optreden tussen partijen en tegengestelde belangen; verbinder, oplossingsgericht.
- Goede kennis van Ruimtelijke Ordening en van project- en gebiedsontwikkeling en woningbouwprogrammering daarbinnen.
- Bestuurlijk sensitief; goed de weg kunnen vinden in een (ambtelijke) organisatie.
- Ervaring met gebiedsontwikkeling bij zowel gemeente als corporatie is een pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met project- en gebiedsontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het aanjagen van (betaalbare) woningbouwproductie (15 punten);
4. Een afgeronde WO master opleiding in de richting van Planologie, Bouwkunde of vergelijkbaar (15 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 5 jaar ( benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van samenwerking tussen woningcorporaties en gemeentelijke instellingen (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Actiegericht;
 • Resultaatgericht;
 • Verbindend;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Bestuurlijke-politieke sensitiviteit.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de
beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 2 februari 2022 tussen 09.00 uur en 11.15 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 1 februari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 26 januari 2022, 09.00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 27 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 28 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Trekker Taskforce (betaalbare) Woningbouw die deze organisatie zoekt?