thumbnail
thumbnail

Projectmanager

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jun 2023

Einddatum:

31 mei 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

18 mei 2023

Organisatie
Breda, de 9de stad van Nederland en de 3de stad van Noord Brabant, heeft grote ambities voor de toekomst; zo veel mogelijk inwoners een passende woning bieden in een fijne woonomgeving. En ook de economische dynamiek is hoog. Er bestaat met andere woorden veel vraag naar woningen en naar hoogwaardige bedrijvigheid.

Vanzelfsprekend vraagt dit om een aantrekkelijke omgeving. Niet alleen de bebouwingsmogelijkheden zijn van belang, ook buiten moet het goed toeven zijn. Dat vraagt om goede en voldoende voorzieningen, minimaal passend bij een stad van deze omvang. En de opgaven op het gebied van klimaat, energie, water en duurzaamheid moeten merkbaar aandacht krijgen. Breda wil stad in een park zijn en uitstralen dat zij grenzeloos, gastvrij en groen is. Daar zijn alle inspanningen op gericht.

Onder meer vanwege die grote ambitie zijn we op zoek naar een senior projectmanager voor 36 uur in de week.

Omschrijving van de opdracht
Als senior projectmanager geef je leiding aan projecten van multidisciplinaire en zeer complexe aard met een ingewikkeld netwerk van betrokken (externe) partijen/belanghebbenden en met soms lastige of controversiële contractsituaties. De projecten kennen in een aantal gevallen een hoog maatschappelijk en daarmee ook politiek afbreukrisico. En een speelveld op hoog bestuurlijk niveau met een stedelijk referentiekader. In verschillende projecten is sprake van externe financiering.

De projecten kunnen verschillende ontwikkelingen betreffen. Maar je zal je zeker gaan bezig houden met de grote opgaven op en bestuurlijke ambities voor de woningmarkt in Breda. Het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor woningzoekenden met sociale en middeninkomens staat voorop. In het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ staat dit als doelstelling bovenaan. Daarvoor is het naar harde plannen brengen van 6.000 woningen ‘topprioriteit’. En dient daarnaast een substantieel aantal (750) tijdelijke woningen gerealiseerd te worden.

Voor de realisatie van deze doelstellingen is een Bredase Woon- en Bouwagenda opgesteld met bijbehorend bestedingsplan. De Bredase Woon- en Bouwagenda wordt in nauwe samenwerking met onze partners uitgewerkt. Een van jouw belangrijkste opdrachten betreft de coördinatie van deze Bredase Woon- en Bouwagenda.’

Als projectmanager bewaak jij de lopende activiteiten van de Bredase  Woon- en Bouwagenda en zet jij nieuwe activiteiten in gang. Je stuurt op de doelmatigheid en efficiëntie van deze inzet en bewaakt tempo, haalbaarheid en kwaliteit van de resultaten. Je rapporteert aan jouw ambtelijk opdrachtgever en staat in contact met de twee bestuurlijk verantwoordelijke wethouders over de voortgang.

Naast deze specifieke taak op de Bouw- en Woonagenda, zet je je in op concrete (ontwikkel)projecten. Dit met als doel een vooraf overeengekomen resultaat te behalen. Je volgt daarbij de lijn van het verkrijgen van een heldere opdracht tot en met de oplevering van het afgesproken resultaat. En zet daarbij alle stappen die in het kader van projectmatig werken verwacht mogen worden.

Het kan bij de projecten gaan om gemeentelijke grondexploitaties, om faciliterende projecten (bij initiatieven van derden), om subsidieprojecten of om grotere investeringsprojecten.

Je bent in staat om sturing te geven aan een project binnen de vooraf afgesproken kaders. Zijn er om goede redenen afwijkingen op bv. de oorspronkelijke planning of de beschikbare financiën of doen zich onvoorziene risico’s voor, dan onderken je die en brengt die tijdig naar voren. Je gebruikt daarvoor onder meer de instrumenten uit de P&C-cyclus.

Veel projecten kennen een belangrijke communicatie- en participatieaspect. Dat weet je – rekening houdend met de gemeentelijke participatieladder – goed vorm te geven en te managen.

We zoeken jou!
We zoeken een zelfstandige Senior Projectmanager die beschikt over een theoretische, maar zeker ook brede praktische kennis van en vaardigheid in het opzetten en leiden van zeer complexe projecten. Ruime ervaring in projectmanagement is dan ook zeker een must.  

Dat geldt ook voor inzicht in de financiële, personele, organisatorische en uitvoeringsgerichte aspecten van projecten. En voor vaardigheid in het voeren van overleg met diverse in- en externe belanghebbenden en in het omgaan met belangentegenstellingen.

Competenties als resultaatgerichtheid, zelfstandig werken, plannen en organiseren en netwerken op niveau zijn je beslist niet vreemd.

Wie zijn wij?
Als senior projectmanager ga je deel uitmaken van een team met project- en programmamanagers en projectondersteuners (in totaal circa 35 medewerkers). Het is een team vol professionals, waar met hart en ziel gewerkt wordt aan de uitdagende opgaven van de stad.

De ruimtelijke projecten zijn onderdeel van de ‘keten stedelijke ontwikkeling’. Het proces waarlangs ruimtelijke ontwikkelingen zich door de organisatie heen bewegen, wordt op dit moment opnieuw in beeld gebracht en geoptimaliseerd. Het onderdeel ‘projectmatig werken’ kent op dit moment ook een verbetertraject. En er wordt tevens een nieuw projectmanagementsysteem aangeschaft. We proberen met andere woorden steeds beter samen te werken in de keten en steeds beter te worden in het projectmatig werken. Wellicht kan jij je ervaring op dit gebied ook actief inbrengen?

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • Voor de inzet van zzp’ers heeft de gemeente Breda een contract met Haert (onderdeel van Driessen). Zij verzorgen voor ons het zzp- contractmanagement. Haert gaat namens de gemeente Breda het contract met u aan. U gaat als zzp’ers uw uren schrijven in Flex West-Brabant, maar uw factuur stuurt u naar Haert.
  Met uw inschrijving verklaart u akkoord te zijn met het zzp-contractmanagement via Haert.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
  Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2023 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 212. Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde (post)academische opleiding. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft zeker 10 jaar ervaring als projectmanager in de ruimtelijke ontwikkeling. Zeker ook in complexe projecten, waarbij een coördinerende taak aan de orde was. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft een brede theoretische, maar zeker ook praktische kennis van en vaardigheid in het opzetten en leiden van (complexe)programma’s en projecten. Inzicht in de financiële,personele, organisatorische en uitvoeringsgerichte
  aspecten van projecten is van belang. Dit moet blijken uit het cv.

 • Het cv is voorzien van relevante referenties (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

Wensen

 • Uw kandidaat heeft zijn/haar ervaring in programma- en projectmanagement mede opgedaan in omstandigheden waarin het lostrekken/versnellen van (woningbouw)projecten centraal stond.

 • Uw kandidaat beschikt over vaardigheid in het voeren van overleg met diverse belanghebbenden en in het omgaan met belangentegenstellingen. Dit blijkt uit een overzicht van in dit opzicht relevante eerdere projecten en een beschrijving van de rol van uw kandidaat in deze projecten. Dit kan mede getoetst worden in een persoonlijk gesprek.

 • Competenties: Zie omschrijving van de opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 43 60 79 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.