thumbnail

Consulent inburgering

Edam-Volendam

W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam, Nederland

ACTIEF

Publicatiedatum:

15-01-2022

Sluitingsdatum:

01-02-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24-32
-
24-32 Noord-Holland

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Wij zijn opzoek naar 2 casemanagers inburgering. Waarvan 1 voor 36 uur per week en 1 voor 24 tot 32 uur per week.
Als Casemanager inburgering ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van een groep statushouders / inburgeraars bij het voldoen aan de inburgeringsplicht. Ook ben je professioneel betrokken bij de doelgroep en maak je deel uit van een team.

Als Casemanager Inburgering zorg je voor een individuele Plan inburgering en Participatie (PIP) die je met de statushouder/inburgeraar opstelt en uitvoert. Hier heb je een aantal cruciale componenten voor nodig (potentiële mogelijkheden, ervaringen, belemmeringen, wensen en talenten). Deze breng je tijdens de Brede-intake in kaart en gaat aan de hand daarvan aan de slag met de statushouder/inburgeraar die je begeleidt.

Vanaf 2022 zijn de Casemanagers ook regisseur inburgering.

Werkzaamheden

 • Je voert (intake)gesprekken met de statushouder/inburgeraars om de hulpvraag en de nodige begeleiding in kaart te brengen (brede intake);
 • Je stimuleert de statushouder/inburgeraar te voldoen aan haar/zijn inburgeringsplicht en bewaakt de voortgang van de ingezette instrumenten/taaltrajecten;
 • Je maakt gebruik van de uitkomsten van een afgenomen leerbaarheidstoets / assessment om de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar op verschillende leefdomeinen te kunnen volgen;
 • Je adviseert de statushouder/inburgeraar bij het kiezen van geschikt inburgeringsonderwijs en zet het nodige traject i.o.m. de kwaliteitsadviseur in bij een taalaanbieder;
 • Je bepaalt samen met de statushouder/inburgeraar het te volgen taaltraject en maakt afspraken over het tijdspad en legt deze vast in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Zo nodig neem je eerst belemmeringen weg door de nodige voorzieningen in te zetten. Je bewaakt de resultaten van het PIP en stuurt zo nodig bij;
 • Je zorgt voor objectieve rapportages en correcte administratieve notaties in het cliëntvolgsysteem;
 • Je onderhoudt nauwe contacten met afdelingen binnen de gemeente, Wijk Steun Punt, convenantpartners en andere relevante partijen (vrijwilligersorganisaties, werkgevers etc.);
 • Je maakt een match tussen de statushouders/inburgeraars en geschikte participatieplekken ((vrijwilligers)werkervaringsplekken, taalstages of participatieactiviteiten);
 • Je doelt op zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar, ondersteunt en past maatwerk toe waar nodig. ­­­

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met statushouders;
2. Aantoonbare kennis van de wet inburgering en participatiewet;
3. Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
4. Op het cv staat aangegeven hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is per week;
5. Bereid om woensdag en/of vrijdag te werken;
6. Maximum uurtarief van €65,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders (25 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
10. Aantoonbare kennis van de huidige inburgeringsmarkt, werkwijze DUO en Blik op Werk (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Betrokken, flexibel, communicatief, onderdemend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 7 februari en donderdag 10 februari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 4 februari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 24 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 25 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 1 februari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Consulent inburgering die deze organisatie zoekt?