thumbnail

Kwartiermaker Social Return On Investment (SROI)

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

24-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 20
Geen maximum
16 tot 20 Zuid-Holland

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft enkele jaren geleden het SROI beleid geformuleerd. Met dit beleid beoogt de gemeente te bevorderen dat arbeidsplaatsen, leer-werkplaatsen en stageplaatsen beschikbaar komen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. SROI houdt in dat de gemeente bij het inkopen van een dienst, levering of werk de opdrachtnemer contractueel verplicht een deel van de opdrachtwaarde in te zetten voor re-integratie van kwetsbare doelgroepen. De uitvoering van SROI is ondergebracht bij het sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus. Vanuit de uitvoering kwam de behoefte aan doorontwikkeling van zowel SROI beleid als uitvoering naar voren. De kwartiermaker draagt zorg voor een stevige verankering van SROI beleid in de gemeentelijke organisatie en een breed draagvlak bij bestuur, directie, management, beleid en uitvoering. Eigenaarschap is verhelderd en geconcretiseerd, SROI kent een integrale benadering, het SROI beleid is verder uitgewerkt, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd, taken zijn geborgd, werkprocessen en bestekteksten zijn uitgewerkt. Om de gestelde doelen te bereiken stemt de kwartiermaker regelmatig af met de accountmanager SROI van Rijnvicus.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van SROI in de afgelopen 8 jaar;
3. Aantoonbare kennis van gemeentelijke organisaties  op het gebied van
    inkoop en aanbesteding;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van SROI in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van gemeentelijke organisaties, met name op het gebied van inkoop en
    aanbesteding, opgedaan in de afgelopen 4 jaar (30 punten);
6. Minimaal 2 succesvol afgeronde opdrachten op het gebied van kwartier maken dan wel
    implementeren van nieuw beleid in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 4 jaar (20
    punten);
7. Aantoonbare van het Sociaal Domein (10 punten);
8. Aantoonbare  kennis van het bedrijfsleven (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend vermogen op verschillende niveaus, gemakkelijk kunnen schakelen tussen
  operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Projectmatig sterk.
 • Inzicht in bestuurlijke, ambtelijke en bedrijfsmatige processen.
 • Organisatorisch vermogen.
 • Daadkracht en Resultaatgerichtheid
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (nader te bepalen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 27 januari 2022 van 09:15 uur 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 26 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 januari 2022, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot  maandag 24 januari 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker Social Return On Investment (SROI) die deze organisatie zoekt?