thumbnail

Projectleider invoering begeleiding Woerden Wijzer

(MP) Gemeente Woerden

Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden, Nederland

Project- en Programmamanagement VERLOPEN

Publicatiedatum:

31-12-2021

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

16
Geen maximum
16 Utrecht
Voorgeschiedenis project
Sinds de decentralisaties in 2015 heeft de gemeente Woerden WoerdenWijzer als gemeentelijke toegang voor de Jeugdwet en de Wmo. Er is destijds gekozen voor een loketmodel: inwoners komen er met hun vraag en krijgen (als dat nodig is) een beschikking voor een voorziening. Deze werkwijze is uitgebreid geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat inwoners WoerdenWijzer te laat of niet vinden, dat zij meer, eerder en betere begeleiding willen en dat er te weinig aandacht was voor de inzet van laagdrempelige/lichte ondersteuning en voorliggende voorzieningen. Naar aanleiding van deze evaluatie is in 2019 gestart met de invoering van casemanagement bij Woerden Wijzer. Bij de invoering van het casemanagement is nadrukkelijk de wens uitgesproken in de toekomst te onderzoeken of de doorontwikkeling naar het bieden van begeleiding inhoudelijk en financieel voordelen biedt. Uit een opgestelde business case blijkt dat het bieden van begeleiding inderdaad een logische volgende stap is in de doorontwikkeling van Woerden Wijzer. Op dit moment bieden externe partijen vormen van begeleiding die we ook vanuit WoerdenWijzer kunnen bieden. Het gaat dan onder andere om onderdelen van de dienstverlening van stichting Kwadraad (maatschappelijk werk en pedagogisch bureau). Doordat inwoners nu voor deze vormen van begeleiding doorverwezen worden ontstaat versnippering en inefficientie zowel inhoudelijk als financieel. Zowel ambtelijk als vanuit WoerdenWijzer zien medewerkers daarom verschillende voordelen van het toevoegen van begeleiding aan de taken van WoerdenWijzer. Daarom is het project ‘Begeleiding dichtbij’ gestart in januari 2021.

Doel project
Het doel van dit project is om in de nabije toekomst vanuit Woerden Wijzer lichte begeleiding te gaan bieden aan de inwoners die dat nodig hebben. Uitgangspunt is dat de medewerkers vanuit Kwadraad en WoerdenWijzer hiertoe gaan samenwerken binnen het Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam. De eerste stappen in de samenwerking zijn al gezet en worden in de komende tijd verder verstevigd. Het streven is om in 2022 duidelijkheid te hebben over de nieuwe vorm waarop deze samenwerking georganiseerd zal worden, zodat in 2023 de implementatiefase kan starten en op 1 januari 2024 de nieuwe organisatievorm staat.

Er is een projectgroep en stuurgroep actief met daarin een afvaardiging vanuit de gemeente en stichting Kwadraad die de opdracht hebben om:
 • Begeleiding in te voeren bij WoerdenWijzer en daarbij te kiezen voor een geleidelijke ontwikkelaanpak waarbij de actoren goed betrokken worden;
 • Een implementatieplan te schrijven en ter besluitvorming voor te leggen aan college en directie waarin de stappen die nodig zijn om de implementatie vorm te geven (functies, werkprocessen, aansturing, opleiding) zijn uitgewerkt;
 • De raad hier tijdig en consequent over te informeren.

Voor de begeleiding en coördinatie van dit project zijn wij op zoek naar een projectleider voor 12 tot 16 uur in de week. We onderscheiden hierbij twee fasen binnen dit project, waarbij het mogelijk is dat deze fasen door verschillende projectleiders worden begeleid.

Resultaat fase 1
1 januari tot 31 december 2022: Komen tot een gedegen advies voor college en directie over de uitvoering van de nieuwe organisatievorm. In dit advies worden o.a. huidige vraagstukken over de teamsamenstelling, rol- en taakverdeling van medewerkers en aansturing verder uitgewerkt. Om tot dit advies te komen is een opdracht voor de projectgroep geformuleerd. Op basis van dit advies en de uitkomst van dit advies wordt bepaald hoe de nieuwe organisatiestructuur er uit zal gaan zien en welke stappen er nodig zijn voor de implementatiefase.

Resultaat fase 2
1 januari tot 31 december 2023: Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur, zoals besloten is op basis van fase 1. Voorbereiden van de veranderingen die dit met zich meebrengt voor inwoners, medewerkers, opdrachtgever en opdrachtnemer.

Als projectleider:
 • Draag je zorg voor regie op de uitvoering van de opdracht, zowel inhoudelijk als financieel.
 • Stuur je de projectgroep aan om te komen tot een tijdig en goed advies op basis van de gestelde projectopdracht.
 • Bezie je de uitvoering van dit project in samenhang met andere ontwikkelingen en maatregelen en ben je sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor zowel de werkgroep als stuurgroep en eerste stap in escalatie van problemen.
 • Ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, dat wil zeggen voor de planning, budget, kwaliteit, informatievoorziening en de organisatie van het project;
 • Zorg je voor afstemming met en leg je verantwoording af aan de opdrachtgevers (stuurgroep, ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtgevers).
 • We vragen een onafhankelijke projectleider die kan sturen op doelen en resultaat van dit project met onderstaande ervaring en competenties.

Gevraagd wordt een stevige medewerker (HBO+/WO niveau), die snel op diverse terreinen van het sociaal domein zaken oppakt. Kennis en ervaring (zowel wat betreft inhoud, als type werkzaamheden) met betrekking tot veranderprocessen en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk m.b.t. het Sociaal Domein is een must.

Ervaring
 • Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein
 • Kennis van (actuele) trends en ontwikkelingen en de transformatie van het Sociaal Domein
 • Aantoonbare werkervaring met implementatie van (complexe) veranderprocessen
 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling.
 • Ervaring met het opstellen en uitbrengen van een advies binnen gemeentelijke context.
 • Ervaring met het leiden van complexe transformatieprojecten, waarbij diverse (soms tegenstelde) belangen spelen.
 • Ervaring met aansturen/opzetten/inrichten van een team en werkwijze.
 
Competenties
 • Kunnen werken onder druk.
 • Snel kunnen schakelen tussen diverse niveaus (bestuur, management, beleid en uitvoering).
 • Sensitiviteit (onderkennen van weerstanden).
 • Functioneel kunnen aansturen zonder formeel leidinggevende te zijn.
 • Kunnen verbinden (onderkennen belangen en tegenstellingen tussen personen en organisaties).
 • Besluitvaardig (knopen kunnen doorhakken).
 • Boegbeeld, kunnen enthousiasmeren.
 • Analytisch vermogen.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider invoering begeleiding Woerden Wijzer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.