Hoofdlijnenakkoord: Wat betekent het voor zzp'ers?

Auteur Jan de Vries
31 mei 2024
Artikel

Het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt bevat belangrijke veranderingen en bezuinigingen die de komende jaren worden doorgevoerd. Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn er zowel positieve als negatieve implicaties. In dit artikel bespreken we onze eerste analyse van dit nieuwe hoofdlijnen akkoord, en vertellen we je meer over de gevolgen voor jou als zzp'er.

event

Terugdraaien van de groei bij de overheid

Tussen 2018 en 2022 steeg het aantal rijksambtenaren met circa 25.000 FTE's, een toename van 22%. Dat blijkt uit de budgetverantwoording van het hoofdlijnenakkoord. In het nieuwe hoofdlijnenakkoord streeft het kabinet ernaar deze groei terug te draaien, en structureel 22% van de apparaatsuitgaven te verminderen. Dit betekent een stevige ingreep op het ambtelijk apparaat, verdeeld over de verschillende overheidsorganisaties.

 • Beperking van Externe Inhuur: De uitgaven aan externe inhuur, waarveel zzp'ers onder vallen, zullen rijksbreed worden verlaagd tot de zogenaamde Roemernorm. Deze Roemernorm houdt in dat er een afdwingbare norm van 10% voor de inhuur van externen bij de overheid is. Deze verlaging kan resulteren in een schaarser aanbod van overheidsopdrachten die door freelancers of zzp'ers ingevuld kunnen worden.

 • Communicatie Terug naar 2018-niveau: Allereerst worden de werkzaamheden voor communicatie teruggebracht tot het niveau van 2018. Daaropvolgend worden functies op afdelingen van de overige overheidsorganisaties verder afgeschaald.

 • Uitgesloten organisaties voor beperking ZZP: De onderdelen van de rijksdienst die werken aan de NAVO-doelstellingen, de NCTV, de AIVD en MIVD zijn uitgezonderd gelet op het belangrijke werk dat zij verrichten voor de veiligheid van Nederland. In het hoofdlijnenakkoord worden hiervoor juist extra middelen vrijgemaakt.

Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR)

Het hoofdlijnenakkoord belooft verduidelijking rondom de Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR). Zo worden er scherpere ondernemerscriteria geformuleerd, die zelfstandigen meer duidelijkheid geven ten aanzien van hun huidige arbeidsrelaties, status en bijbehorende rechten en plichten.

Positieve punten voor zzp'ers

Er zijn ook meerdere positieve punten voor zzp'ers te vinden in het akkoord:

 • Lastenverlaging op Arbeid: De lasten op arbeid worden verlaagd, wat een direct financieel voordeel oplevert voor zelfstandigen.

 • Terugdraaien van Verlaging van de MKB-winstvrijstelling: De recent aangekondigde verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt teruggedraaid. Dit betekent dat zzp'ers minder belasting hoeven te betalen over hun winst.

 • Zelfstandigenbeleid: Het akkoord erkent zelfstandig werknemers, en geeft dat het beleid voor zzp'ers en freelancers verder wordt ontwikkeld. Dit betekent dat de overheid de groep zzp'ers ziet en erkent, en beleid zal maken dat specifiek op hun situatie inspeelt. Het is aan de coalitie en het kabinet om dit beleid verder vorm te geven.

Daarnaast wordt de aangekondigde verlaging van de mkb-winstvrijstelling teruggedraaid en wordt er een lastenverlaging op arbeid ingevoerd. Dit suggereert dat de nieuwe coalitie oog heeft voor de belangen van zelfstandig ondernemers en deze groep meer waardering krijgt.

Besparingen en investeringen

Het akkoord bevat eveneens een aantal besparingen en investeringen. De belangrijkste besparingen en investeringen worden aankomende jaren doorgevoerd, en hebben we in onderstaand overzicht op een rijtje gezet:

Sectoren met besparingen:

 • Beperken Asielinstroom: De asielbegroting wordt structureel met 1 miljard euro verlaagd.

 • Generieke Taakstelling Subsidies: Subsidiebudgetten worden met 1 miljard euro verlaagd, wat invloed kan hebben op subsidies die zzp'ers indirect raken.

 • Hervorming Nederlandse Publieke Omroep (NPO): De bekostiging van de NPO wordt structureel met 100 miljoen euro verlaagd.

 • Opschaling Digitale Zorg: Er wordt versneld geïnvesteerd in digitale zorg in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg, wat mogelijk nieuwe kansen biedt voor zzp'ers in de zorgsector.

Sectoren met investeringen:

 • Woningbouw en Infrastructuur: Grote investeringen in woningbouw (5 miljard euro) en infrastructuur voor woningbouw (2,5 miljard euro).

 • Agrarische Sector: 5 miljard euro investering in de agrarische sector.

 • Kerncentrales: 9,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in kerncentrales tot 2035.

Conclusie

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord van de Rijksoverheid brengt uitdagingen en kansen voor zzp'ers. Terwijl de beperkingen in externe inhuur en communicatie-uitgaven de beschikbare opdrachten kunnen verminderen, bieden aangekondige lastenverlagingen en de teruggedraaide verlaging van de mkb-winstvrijstelling financiële voordelen. Bovendien wordt er een duidelijker zelfstandig beleid ontwikkeld, wat de positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt kan versterken.

NB: Dit zijn slechts hoofdlijnen met weinig gedetailleerde uitwerkingen. Over de effecten van de plannen voor freelancers kan op dit moment nog niks worden gezegd. Het is belangrijk voor zzp'ers om deze veranderingen nauwlettend te volgen en zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, of volg onze artikelen pagina!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze opdracht adviseur jan.devries@kbenp.nl

Hoewel wij de uiterste zorg hebben besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.