thumbnail
thumbnail

VNGR twee Sr. Projectleiders Digitale overheid - GDI

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
130
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 dec 2026

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

23 mrt 2024

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Omschrijving projecten
Binnen VNG Realisatie vinden verschillende projecten plaats die raakvlakken hebben met verbetering en vernieuwing op gebied van de informatievoorziening en waarvoor je als projectleider inzetbaar bent. Bij de start van de opdracht betreffen dit de volgende drie projecten:

 • Het omzetten van de conclusies uit een onderzoekstraject rondom de waardering onroerende zaken (WOZ) in vervolgacties ten aanzien van besluitvorming, uitwerking van technische specificaties en planning richting implementatie.

 • Het onderzoeken en beproeven op welke manier gemeenten kunnen gaan voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Europese Single Digital Gateway op een manier die toekomstbestendig en herbruikbaar is.

 • Het, in opdracht van VNG en het ministerie van IenW, uit laten voeren van een onderzoek in welke processen informatie over wegen ontstaat en wat de impact gaat zijn op deze processen indien deze gewijzigd moeten worden om te kunnen voldoen aan Europese wet- en regelgeving.

De uitkomsten van deze projecten hebben impact op de architectuur en te gebruiken standaarden van VNG Realisatie, en op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Daardoor staan deze ontwikkelingen en onderzoeken nooit op zichzelf maar kunnen ze worden bezien in het licht van bewegingen in de richting van Common Ground en het Federatieve datastelsel (FDS).

Omschrijving van de opdracht
Gemeenten in Nederland staan voor grote uitdagingen m.b.t. hun informatievoorziening. Door het zeer uiteenlopende palet aan taken en verantwoordelijkheden is deze in de loop der jaren erg complex geworden en wordt het steeds moeilijker om gelijke tred te houden met de gewenste innovatie t.g.v. ontwikkelingen die op gemeenten afkomen. Op diverse uiteenlopende gebieden lopen projecten om dit stapsgewijs te realiseren, waarvan er drie beschreven zijn in paragraaf 1.2.

Centraal in deze opdracht staan de ontwikkelingen betreffende Common Ground en het Federatief Datastelsel. Hoe zorgen we ervoor dat we gemeentelijke gegevens dusdanig opslaan dat deze, indien geautoriseerd, ontsloten kunnen worden voor diverse andere gebruikers en waarbij het verstandig hergebruik van gegevens centraal staat. Een ontwikkeling die geheel past in de Europese Digital Decade en waarin de vorming van een grote interne markt met vrij verkeer van personen, diensten en gegevens wordt gestimuleerd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het voeren van de gesprekken met de verschillende stakeholders in de verschillende domeinen en het ervoor zorgen dat de verschillende projectdoelstellingen worden behaald. Daarbij is meer gewenst dan alleen het toezien op de procesvoering en wordt nadrukkelijk gezocht naar iemand die ook inhoudelijk meepraat binnen de verschillende projecten en daarmee ook verbindend werkt ten aanzien van ontwikkelingen in andere domeinen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het leiden van het projecten gericht op het in de praktijk brengen van de informatiekundige visie Common Ground en het Federatief Datastelsel.

 • Het organiseren van een gemeenschap van gemeenten, leveranciers en ketenpartners die meedenken en mee-ontwerpen aan informatievoorzieningen.

 • Het voor de projecten opstellen van de noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen.

 • Het inschatten en vervolgens invulling geven aan de, voor de verschillende projecten, noodzakelijk kennis en kunde, hetzij door het zoeken van verbinding met de reeds werkzame mensen bij VNG Realisatie, hetzij via het initiëren van inhuur.

 • Regelmatig afstemmen met stakeholders, zowel binnen als buiten de VNG, over de verschillende onderwerpen en de voor de projecten noodzakelijke activiteiten. Daarbij is speciale aandacht gevraagd voor de bestuurlijke commissies binnen de VNG en toezichthouders zoals de Waarderingskamer.

 • Het nadenken over pilots en implementatietrajecten die opvolging geven aan de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en het meenemen van de verschillende bestuurlijke lagen in deze uitkomsten zodat er besluitvorming over de opvolging plaats kan vinden.

 • Het leveren van adviezen en bijdragen aan werkoverleggen en andere activiteiten die rondom basisregistraties, geo-informatie en Common Ground worden uitgevoerd.

Resultaat van de opdracht

 • Documenten met daarin een verdere uitwerking van de vormgeving van de projecten en de daarbij te volgen aanpak en (jaar)planning;

 • Voorzien in tussentijdse rapportage voor het VNG Portfolio

 • Het betrekken van de stakeholders, intern en extern bij de voortgang van de projecten.

 • Het, wanneer nodig, opzetten van een gemeenschap van gemeenten, leveranciers en ketenpartners die meedenken en mee-ontwerpen aan de op te zetten informatievoorziening.

 • Het komen tot een transitieplan waarmee gemeenten hun veranderplan op kunnen stellen (inclusief verdeling van taken en verantwoordelijkheden en een beschrijving van de risico’s).

 • Zorgen dat binnen overheidsbrede projecten voldoende aandacht is voor gemeente specifieke vraagstukken.

Eisen

 • WO werk- en denkniveau en afgeronde WO opleiding in informatiekunde, informatica, ICT, bedrijfskunde of vergelijkbaar

 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van gegevensuitwisseling en stelsels.

 • Aantoonbaar actueel netwerk binnen VNG, BZK, I&W en bij de WOZ betrokken departementen.

 • Aantoonbare kennis en ervaring van de domeinen WOZ, WNR en FDS

Wensen

 • Aantoonbare ervaring als programma- of projectleider

 • Kennis van datadelen en gegevensuitwisseling.

 • Aantoonbare werkervaring met het (leiden van) agile ontwerpprocessen

 • Aantoonbaar actueel netwerk binnen VNG, BZK, IenW de bij de WOZ betrokken departementen, beheerorganisaties, leveranciers en bij WOZbetrokkenen binnen gemeenten en belastingsamenwerkingsverb anden (blijkend uit een toelichting in de motivatie waarin het netwerk en de rol daarbinnen wordt geduid)

 • Aantoonbaar actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke informatievoorziening zoals Common Ground (blijkend uit een toelichting in de motivatie)

 • Aantoonbaar actuele kennis van de ontwikkelingen rondom digitalisering in het Wegennetwerkregistratie en de vorming van een Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VNGR twee Sr. Projectleiders Digitale overheid - GDI die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.