thumbnail
thumbnail

(Beleid)adviseur Landschap

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€130
36 Flevoland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 sept 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Organisatie
Expertiseteam Ruimte voert vanuit de provincie regie op de ruimte, waar alle ontwikkelingen samen komen. De opgaven op regionaal niveau zijn urgent en samen gaan we de uitdaging aan om te blijven vernieuwen. We geven vorm aan de ruimtelijke inrichting en het beleid om Flevoland nog mooier te maken. We werken samen aan een zorgvuldige integrale belangenafweging, op de korte, middellange en lange termijn. Om dat te realiseren weten we wat er speelt en welke belangen er in het spel zijn. Bij de provincie werken ongeveer 500 mensen, die met bevlogenheid werken aan de verdere ontwikkeling van de provincie Flevoland. Je collega's hebben aandacht voor elkaar en gaan respectvol en informeel met elkaar om. De provincie Flevoland is een platte organisatie; de lijnen met het dagelijks bestuur zijn kort.

Opdracht
Uitvoeren van voorkomende werkzaamheden binnen Expertiseteam Ruimte met als belangrijkste elementen:

 1. Meeschrijven aan beleidsontwikkeling zoals verordening/ opgavegericht beleid;

 2. Je werkt mee in het team van ruimtelijke visievorming om integrale ruimtelijke oplossingsrichtingen ontwerpmatig te onderzoeken en in beeld te brengen;

 3. Adviseren ten behoeve vanuit het landschappelijke provinciaal belang bij ontwikkeling van initiatieven vanuit de ja-mits houding. Het beoordelen van een bestemmingsplan met een landschappelijk paragraaf/ landschappelijk inpassingplan/ beeldkwaliteitsplan;

 4. Adviseren ten behoeve vanuit het landschappelijke provinciaal belang en ruimtelijke kwaliteit bij provinciale projecten, zoals infraprojecten en gebiedsontwikkelingen;

 5. Adviseren ten behoeve vanuit het landschappelijke provinciaal belang en ruimtelijke kwaliteit bij nationale projecten, zoals de Lelylijn;

 6. Inhoudelijk/ methodische toetsing van MER- en OER- rapportages aan het landschappelijk belang en ruimtelijke kwaliteit;

 7. Adviseren bij activiteiten die het grijze gebied vallen van de huidige verordening ‘Bescherming Landschap’;

 8. Vervolg geven aan projecten uit Programma Landschap van de Toekomst zoals de monitor landschap, versterken dorpenring;

 9. Je werkt in samenwerking met gemeenten en gebiedspartners en verbindt collectieve ambities integraal waar je kansen ziet ontstaan;

 10. Onderhoudt het nationale netwerk van vakspecialisten om op tijd voor te sorteren op trends en ontwikkelingen;

 11. Je adviseert het bestuur direct of indirect betreft bovenstaande punten;

 12. Je neemt deel in het IJ-team, het inspiratieteam van de overheden om het IJsselmeergebied. Om daarmee de samenhang (ruimte, functie en tijd) en omgevingskwaliteit te stimuleren tussen projecten en kwaliteit toe te voegen. In opdracht van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ).

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: ma – di – wo – do – vr

De opdracht wordt gedurende 6 maanden vervuld. Er wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 2 weken, waarin de opdracht niet wordt uitgevoerd door de Opdrachtnemer. Bij de verlenging van 3 maanden wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 1 week."

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal €130,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Beleidsadviseur of Adviseur Landschap;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Landschap (40 punten);
a. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van landschapsgeschiedenis of stedenbouw (20 punten);
b. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau Tuin & landschapsinrichting (30 punten);
c.  Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau Landschapsarchitectuur (40 punten);
d. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een andere richting (0 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met een beleidsomgeving/ overheidsomgeving, voorzien van voorbeelden (40 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met beleid interpreteren en verwerken in het opstellen van plannen/ adviesrapporten (20 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met beleid interpreteren en toetsen, adviseren (30 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met beleid ontwikkelen & schrijven, interpreteren, toetsen en adviseren (40 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring met een beleidsomgeving/ overheidsomgeving, voorzien van voorbeelden (0 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met beleid ontwikkelen & schrijven, interpreteren, toetsen en adviseren bij een overheidsorgaan (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met werken in multidisciplinaire teams, voorzien van voorbeelden (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring als medewerker in team (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring als projectleider en eindverantwoordelijke in samenwerking met verschillende organisaties (20 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring met werken in multidisciplinaire team (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Ontwerpvaardigheden;
- Adviesvaardigheden;
- Ruimtelijk inzicht;
- Communicatieve vaardigheden;
- Projectmanagement;
- Technische kennis;
- Probleemoplossend vermogen;
- Teamwerk.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 13 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 22 februari 2024 van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 20 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 16 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de (Beleid)adviseur Landschap die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.