thumbnail
thumbnail

Programmacoördinator Ruimte (team Projectbureau)

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€135
24 tot 36 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Publicatiedatum:

30 mrt 2024

Waar werken we aan in Soest
Geef samen met Soest een impuls aan de fysieke leefomgeving van de gemeente Soest! 

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer. 

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Binnen het domein fysieke leefomgeving formuleren, implementeren en beheren we het beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien coördineren we ruimtelijk georiënteerde projecten in de beleidsvormende fase. We doen dat in opdracht van het college, op een interactieve manier samen met inwoners, instanties gemeentebestuur en andere afdelingen. Onze uitgangspunten zijn integraal werken, inspelen op ontwikkelingen, lokale afwegingsruimte en participatie in lijn met de Omgevingswet. Kortom: onze afdeling is volop in beweging!

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor (de verdere uitrol) van het programma Hart van de Heuvelrug en het op te zetten gebiedsprogramma A(mersfoort) t/m Z(eist).

Programma Hart van de Heuvelrug
Binnen dit samenwerkingsverband van provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest is al een aantal projecten gerealiseerd. Gemeente Soest is projecttrekker van de projecten Sauna Soesterberg, Groene Hoogte en Oude Tempel. De Sauna en Groene Hoogte zijn inmiddels afgerond. In 2024 gaan we verder met de ontwikkeling van Oude Tempel nu het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dat betekent dat we de nieuwe strategie en aanpak gaan omzetten in de ontwikkeling waaronder kavels ontwikkelen en verkopen, een definitief beeldkwaliteitsplan maken, een overeenkomst met potentiële ontwikkelaar(s) en voorbereiding treffen voor het bouwrijp maken.

  • Deelname aan coördinatorenoverleg en voorbereiding van de bestuurlijke belangen.

  • Ambtelijk opdrachtgeverschap van het Project Oude Tempel dat onderdeel is van het Programma (er is een aparte projectleider ontwikkeling hiervoor)

  • Coördineren van de programma’s Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg binnen de gemeente Soest, + het project woonwijk Vliegbasis Soesterberg waar de provincie Utrecht de projecttrekker van levert. In 2024 hoopt de provincie Utrecht op afronding van de nu nog benodigde bestemmingsplan aanpassing. Gemeente Soest en Zeist zorgen voor het doorlopen van de bestemmingsplanwijzigingen & -procedures.

Gebiedsprogramma A(mersfoort) t/m Z(eist)
In dit programma willen we de belangen vanuit de Green and Social Deal, de mogelijke impact van de defensieopgave langs de Amersfoortsestraat en de verdrogingsopgave samenbrengen. In dit programma werken we de visie op wonen, werken, mobiliteit, energie, cultuur en recreatie en natuur uit in de omgeving van de  Amersfoortsestraat tussen de Van Weerdenpoelmanweg / Richelleweg en de gemeentegrens met Amersfoort. Dat als verlengde en tegenhanger voor de onlangs vastgestelde Visie Amersfoortse Heuvelrug van de gemeente Amersfoort.

De behoefte aan een dergelijke visie inclusief uitvoeringsprogramma is groot gezien de vele wensen van perceeleigenaren en medeoverheden in en rond dit gebied. Denk aan het transformeren van bedrijfspanden naar woningbouwlocaties, het aanpassen van recreatieterreinen, het aanleggen en versterken van recreatieve routes, het beschermen en versterken van natuurcorridors en de wens tot versterken van de verkeers- en vervoersfunctie (wellicht Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding HOV) en verbeteren van de verkeersveiligheid.

Zoals het er nu uit ziet zal ook de opgave van de transitie en vernieuwing van de aanpalende eigendommen van Defensie een forse impact gaan hebben op deze cultuurhistorische as tussen Utrecht/Zeist en Amersfoort.

Dit vraagt om visie, strategie, sterk ambtelijk en bestuurlijk samenspel, lef en daadkracht. Namens de gemeente Soest neem je deel aan een integrale programmaorganisatie met daarin alle betrokken overheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een strategisch programma functie binnen de overheid, waarbij externe partijen betrokken zijn en jij als programmamanager de belangen van je eigen organisatie vertegenwoordigt;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het opzetten van programma’s binnen het fysieke domein waarbij natuur en woningbouwprojecten gecombineerd worden (zoals programma’s binnen gebiedsontwikkeling met o.a. woningbouwopgaven en/of bedrijven uitplaatsen);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding of cursus in de richting van Management (10 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek/Bouwkunde (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Programmacoördinator/Programmamanager binnen een gemeentelijke / provinciale instelling (30 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen het fysieke domein van een gemeentelijke instelling waarbij natuur en woningbouw (>500 woningen) gecombineerd worden (35 punten);
8. Een maximum uurtarief van €135,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Strategisch vermogen;
- Besluitvaardig en daadkrachtig;
- Samenwerken;
- Overtuigingskracht;
- Omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 8 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 5 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot disndag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden woensdag 3 april 2024 op onze website geplaatst. Inhoudelijke vragen kun je indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren. 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmacoördinator Ruimte (team Projectbureau) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.