thumbnail
thumbnail
Projectleider Kwaliteitsimpuls Knooppunt Breukelen

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
16 tot 24 Utrecht

Publicatiedatum:

17-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 24

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
OV-Knooppunt Breukelen is een strategisch gelegen locatie tussen Utrecht en Amsterdam met verschillende potenties en ambities op het vlak van verstedelijking en mobiliteit. Het gebied is in de U Ned studie Utrecht Nabij als Regiopoort benoemd (Regiopoort Breukelen). In de Omgevingsvisie provincie Utrecht is het aangegeven als potentiële locatie voor grootschalige integrale ontwikkeling  van wonen en werken rondom het knooppunt. Tegelijkertijd grenst deze locatie aan het open en te beschermen landschap van het Groene Hart. Voor de lange termijn wordt er gewerkt aan een visie over hoe het hele gebied in de gemeente Stichtse Vecht tussen A2 en Amsterdam Rijnkanaal ontwikkeld moet worden. Dit wordt begrensd door de N401, Amerlandseweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het stationsgebied is daar een deelgebied in.

Het knooppuntgebied is in het verleden stapsgewijs ontwikkeld met meerdere perspectieven. Het is een gelaagd gebied waar kansen liggen om het gebied beter te laten functioneren. Er liggen in dit gebied diverse opgaven waarbij centraal staat dat de knoop- en plaatswaarde van dit OV-knooppunt een impuls nodig hebben om succesvol bij te dragen aan het functioneren van dit knooppunt.

In dit gebied wordt gezocht naar gezonde verstedelijking met een mix van wonen en werken nabij hoogwaardige openbaar vervoer en het verbeteren van de koppeling met het Groene Hart als groene halte. Juist in dit gebieden moeten rood (wonen en werken) en groen (recreatie en natuur) in samenhang worden ontwikkeld. Daarvoor zijn in het verleden al diverse plannen geweest. In 2022 zijn er veel stappen gezet om de kansen in dit gebied te gaan verzilveren. Zo is er een Strategische Verkenning uitgevoerd waar gekeken is naar de mogelijkheden voor het gebied tot 2040 en zijn de eerste twee stappen van het Handelingsperspectief voor OV-knooppunten uitgevoerd. Bij deze verkenning zijn de volgende partijen betrokken: Rijkswaterstaat, Waterschappen NS, Prorail en gemeente Stichtse Vecht.

Kwaliteitsimpuls voor de korte termijn
Omdat de ontwikkeling van dit gebied een proces is die nog vele jaren gaat duren bestaat de wens om voor de korte termijn het knooppunt een kwaliteitsimpuls te geven. In het gebied liggen nu diverse opgaven waar voor de korte termijn een oplossing voor wordt gezocht, zonder dat dit ontwikkelingen in de verdere toekomst in de weg staat. Vastgoedontwikkeling is expliciet geen onderdeel van de kwaliteitsimpuls. De kwaliteitsimpuls gaat daarom over de herinrichting van de openbare ruimte die kansen creëert voor ontwikkeling op de korte termijn. Als we spreken over kwaliteitsimpuls beogen we het vergroten van de leefbaarheid in zowel het gebied als de directe omgeving. De inrichting moet een duurzaam en toekomstbestendig zijn. De kwaliteitsimpulsmoet in 2025 gerealiseerd zijn.

Opgaven onderdeel van de kwaliteitsimpuls:

 • Participatie met stakeholders
 • Verblijfskwaliteit stationsgebied
  • Sociale veiligheid
  • Leefbaarheid en voorzieningen
 • Openbaar vervoer
  • Transferkwaliteit trein-bus
  • Aansluiting op Uitvoeringsagenda van de U-liner Breukelen/Amsterdam – Mijdrecht – Uithoorn op het knooppunt
  • Vergroten capaciteit OV fietsen? (ook voor recreatie)
 • Parkeren:
  • Fiets- en scooterparkeren (realisatie extra capaciteit)
  • OV (buffer)
  • Auto (P+R en het Rode Dorp) exclusief realisatie parkeergarage P1
 • Klimaatadaptatie
 • Doorstroming/verkeerscirculatie (voet, fiets, OV, auto’s, vrachtverkeer)
  • Bocht Broekdijk-West
  • Locatie busstation
 • Recreatieve koppeling met omgeving (Groene Hart, Vecht, Loosdrechtse Plassen, Oude en Nieuw Hollandse Waterlinie) inclusief versterking van het Toeristisch Overstap Punt
 • Beheer, onderhoud en exploitatie van de openbare ruimte van het knooppunt gebied

De centrale vraag, die al deze opgaven bundelt, is:

Hoe kan het knooppuntgebied van Breukelen versterkt worden en wat is daarvoor een logische inrichting?

We zoeken een senior projectleider met seniore proceskwaliteiten om de opgave en ambities in het knooppuntgebied van Breukelen nader te inventariseren en vast te stellen, een ontwerpbureau te werven en het ontwerpproces in goede banen te leiden en met de samenwerkende partijen rond knooppunt Breukelen te komen tot een hoogwaardige en gedragen kwaliteitsimpuls voor het knooppuntgebied.

Als projectleider Kwaliteitsimpuls Knooppunt Breukelen zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Projectplan opstellen: van idee tot realisatie
 • Selectie en aansturing ontwerpbureau: het opzetten en begeleiden van een uitvraag voor selectie van een ontwerpbureau dat het proces uitvoert;
 • Initiëren, voorbereiden en faciliteren van politiek-bestuurlijke overleggen; (besluitvormingsstukken en bestuurlijke overleggen)
 • Het betrekken van relevante stakeholders en het bewaken van een zorgvuldige afweging van hun belangen;
  • Specifiek het bundelen van de wensen vanuit de provinciale organisatie voor de herinrichting van het knooppuntgebied;
 • Voorbereiden van besluitvorming en ontwikkelen van draagvlak voor het ontwerp van de kwaliteitsimpuls
 • Opstellen van een realistische begroting en met partijen komen tot een sluitende financiering van de kwaliteitsimpuls
 • Actualisatie van het werkplan voor beheer en onderhoud van het stationsgebied Breukelen en indien nodig van het Beheerconvenant
 • Inbrengen van korte termijn ambities en planelementen bij de langere termijn ontwikkeling van knooppunt Breukelen

Buiten scope opdracht: Zaken die geen onderdeel uitmaken van de opdracht

 • Bestek ontwerp
 • Selectie Aannemer
 • Realisatie ontwerp

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider of beleidsadviseur op het gebied van mobiliteits-en infrastructurele vraagstukken binnen OV (OV-knooppuntontwikkeling);
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of beleidsadviseur binnen een bestuurlijke omgeving;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als projectleider of beleidsadviseur op het gebied van mobiliteits-en infrastructurele vraagstukken binnen OV (OV-knooppuntontwikkeling); (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en begeleiden van een uitvraag voor selectie van een ontwerpbureau dat het proces uitvoert (15 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de hele keten van strategieontwikkeling tot en met realisatie (15 punten);
7. Aantoonbare ervaring in politiek-bestuurlijke processen en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. (procesmanagement, verbinden van diverse stakeholders, zowel bestuurlijk als ambtelijk) (20 punten)
8. Maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Aantoonbare kennis van/ervaring met OV (OV-knooppuntontwikkeling) in de hele keten van strategieontwikkeling tot en met realisatie;
 • Is goed bekend met (de werking van) verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten);
 • Heeft ervaring met OV-knooppuntontwikkeling;
 • Heeft ervaring met burgerparticipatie;
 • Organisatiesensitief en omgevingsbewust;
 • Is verbindend en samenwerkingsgericht;
 • Heeft ervaring met inkooptrajecten bij de overheid;
 • Is een integraal ruimtelijk denker met affiniteit voor mobiliteit, bij voorkeur openbaar vervoer en openbare ruimte;
 • Is proactief en resultaatgericht;
 • Heeft oog voor het totaalplaatje en koppelingen binnen en buiten het gebied en de tijdshorizon.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg opdrachtgever en kandidaat).
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 7 december 2022 van 09.00 uur tot 12.00 uur en 16.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 23 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 24 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt dinsdag 29 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Kwaliteitsimpuls Knooppunt Breukelen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.