thumbnail
thumbnail
Senior Product Manager DSO

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Overig
Sluit over 4 dagen
€ 141,00
36 Gelderland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

36

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een Senior Product Manager DSO.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

- De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is  1-7-2023. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2023 uit te kunnen voeren. Wij zoeken een Senior Productmanager DSO die ons team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een senior Productmanager met ruime werkervaring in het IV domein van overheden en in een complex en interbestuurlijk stakeholdersveld, bij voorkeur op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

In deze opdracht treedt je op als gedelegeerd opdrachtgever voor de ontwikkeling en exploitatie van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de Landelijke voorziening Beschikbaarstellen en Bekendmaken (LVBB) en alle aanverwante componenten en koppelingen richting de Operationele Beheer Organisaties (OBO’s).

Hierdoor ben je:

  • De initiator en organisator van de vraagarticulatie, enerzijds in afstemming met de SBO en de interbestuurlijke partners en hun koepelorganisaties (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en anderzijds in de afstemming met collega’s binnen de TBO en bij de OBO’s om de exploitatie van het stelsel mogelijk te maken en de uitkomsten door te vertalen naar door de OBO’s te leveren diensten;
  • In staat tot het opstellen, onderhouden en uitdragen van een productievisie;
  • Initiërend en inhoudelijk betrokken bij het opstellen van plannen voor vernieuwing;
  • Mede bepalend voor de eisen aan digitale dienstverlening;
  • Op strategisch niveau adviseur richting de Strategische beheer organisatie (SBO) en bereid je besluitvorming voor;
  • Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van o.a. meerjarenplanningen en roadmaps, en het laten realiseren van jaarplannen door de OBO’s binnen de geldende kaders (tijd, geld en kwaliteit)
  • Verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces van wijzigingen in de standaard;
  • Opdrachtgevend aan het inrichten van metadata en stelsel specifieke content ten behoeve van de werking van het stelsel en in de aanloop naar de aansluiting van bevoegde gezagen voor het leveren van demo en testcontent ten behoeve van het testen van, oefenen met en demonstreren van de werking van het stelsel;
  • Verantwoordelijk voor de organisatie van communicatie naar alle belanghebbende stakeholders over de ontwikkeling van het stelsel;
  • Verantwoordelijk voor het organiseren van het leveranciersoverleg en andere ondersteuning van implementerende partijen.

De Senior Productmanager DSO zal ten behoeve van deze opdracht een intensieve samenwerking moeten vormgeven met twee collega (Senior) Productmanagers en, vanuit een flexibele houding, in staat moeten zijn een tandje bij te schakelen en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Product Manager DSO die deze organisatie zoekt?