thumbnail
thumbnail

Communicatie-adviseur

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 93,00
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jun 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatieop basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoeringvindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
De Dienst HRM is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van HR binnen de politie. De meer dan 2600 medewerkers van deze dienst leveren vanuit hun heel diverse expertises een bijdrage aan de korpsdoelstellingen. Om een paar HRM-functies te noemen: van instructeur en rijdocent tot recruiter en HR-adviseur. En van psycholoog en arbeidsdeskundige tot loopbaanadviseur en jurist. 

De HR-strategie is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

 1. De politie steeds goed en juist bezet

 2. Politie duurzaam inzetbaar

 3. Bekwame politie, nu en in de toekomst

 4. Wendbare politie die flexibel inspeelt op ontwikkeling

 5. Effectieve sturing: opgave, talent en budget, steeds verbonden

De Dienst HRM is dienstverlener en heeft de taak om maximaal uitvoering te geven aan het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken. Dit willen we doen vanuit goed en betrouwbaar werkgeverschap.

De dienst wil haar communicatie structureel op een hoger niveau tillen en daarmee de kwaliteit ervan aanzienlijk verhogen. Het gaat immers over belangrijke thema's voor de mensen die bij de politie werken. Denk aan werving, selectie en doorstroming, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen. En gaat ook over thema's die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen de Dienst HRM zelf.

De communicatie-adviseur levert een bijdrage vanuit de context van het Bedrijfsbureau van de Dienst HRM en samen met anderen binnen de Dienst HRM die een communicatierol hebben en met het team Communicatie van het PDC en de Dienst Communicatie. Een aantrekkelijke rol voor een communicatie-adviseur die houdt van bouwen en verbeteren! 

Doelstelling
De kandidaat stelt communicatieaanpakken op voor verschillende accounts en thema's, zoals gespecificeerd in de opdrachtomschrijving, en zorgt voor een tijdige voltooiing van de uitvoering van deze aanpakken. De uitvoering van de aanpakken dient binnen de vastgestelde planning te worden afgerond.

Verantwoordelijkheden
Je zorgt ervoor dat we ruimschoots voldoen aan de verwachtingen die een medewerker heeft, of mag hebben, van de communicatie van de grootste werkgever in Nederland en wij willen bovendien ook intrinsiek deze verwachtingen waarmaken. Met bijvoorbeeld:

 • Heldere communicatie over de uitvoering van de vele arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen en afspraken

 • Communicatie die bijdraagt aan bijvoorbeeld veilig en gezond werken, leren en ontwikkelen, behoud en doorstroom en duurzame inzetbaarheid

 • Communicatie die inzicht geeft in de produkten en diensten en dienstverlening waarvan je als medewerker gebruik kunt maken 

Ook geef je met deze communicatie invulling aan thema’s uit het strategisch kader van de Dienst Communicatie: Zorg voor elkaar, Menselijke Maat, Eerlijkheid en Trots. Ons streven is dat deze communicatie van hoge kwaliteit in de slipstream bijdraagt aan onze reputatie als werkgever, als Dienst HRM en als Politiedienstencentrum.

Contacten
Zowel interne -  als externe contacten. 

Opleiding

Eis:

De kandidaat is in het bezit van een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Communicatie.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • De kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring als communicatieadviseur waarvan minimaal 3 jaar interne communicatie. 

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen in de rol van communicatieadviseur.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het oppakken van communicatievraagstukken van begin tot eind. Hiermee wordt bedoeld dat een communicatievraagstuk wordt herkend, vervolgens een plan wordt opgesteld en wordt uitgevoerd door de desbetreffende communicatieadviseur. Kandidaat was hierbij eindverantwoordelijk.

Wensen

 • De kandidaat heeft ervaring op het gebied van communicatie op HRM-thema's bij een grote organisatie van minimaal 1000fte. 

 • De kandidaat heeft ervaring met het verlenen van communicatieadvies bij organisatieontwikkelingstrajecten. 

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de communicatie van een organisatie (onderdeel). 

Competenties

 • Overtuigingskracht

 • Maatschappelijke oriëntatie

 • Organisatiesensitiviteit

 • Klantgerichtheid

 • Systeemdenken

 • Netwerkvaardigheid

 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 • Kwaliteitsgerichtheid

 • Probleemanalyse

 • Vakmanschap

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-06-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot 31-12-2024, met optie op verlenging, voor 32 - 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 93,00

Eisen

 • Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat is in het bezit van een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Communicatie. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring als communicatieadviseur waarvan minimaal 3 jaar interne communicatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen in de rol van communicatieadviseur Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het oppakken van communicatievraagstukken van begin tot eind. Hiermee wordt bedoeld dat een communicatievraagstuk wordt herkend, vervolgens een plan wordt opgesteld en wordt uitgevoerd door de desbetreffende communicatieadviseur. Kandidaat was hierbij eindverantwoordelijk. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke)ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Vakmanschap: Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Deze competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft ervaring op het gebied van communicatie op HRM-thema's bij een grote organisatie van minimaal 1000fte. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt (benoem de HRM-thema´s). De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft ervaring met het verlenen van communicatieadvies bij organisatieontwikkelingstrajecten. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de communicatie van een organisatie (onderdeel). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatie-adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.