thumbnail
Projectondersteuner renovatie rwzi Oijen

Waterschap Aa en Maas

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 5 dagen
60
20 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

06-05-2022

Sluitingsdatum:

26-05-2022

Begindatum:

20-06-2022

Einddatum:

31-03-2023
Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Voorwaarden
Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Als de beoogd Projectondersteuner/-medewerker een zogenaamde ZZP’er is, zal met deze persoon een overeenkomst gesloten worden zoals bijgevoegd, in verband met het voldoen aan de Wet DBA. Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

Rechtsbescherming
Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver. Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken. Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:
• Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.
• Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.
• Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

De opdracht en dit ga je doen
Wij zoeken een projectondersteuner.
Je maakt onderdeel uit van een project voor de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op locatie Oijen. Flexibiliteit door op twee locaties 50/50 te werken, op RWZI Oijen Parallelstraat 1 in Oijen en thuis.

Als spin in het web ben je de olie in de radertjes waardoor processen soepel verlopen binnen de dijkversterkingsprojecten en met de verschillende afdelingen. Je bent eerste aanspreekpunt voor de medewerkers met een rol Integraal Project Management (IPM-rol). Je bent handig met allerlei Informatiesystemen (zoals SharePoint) van waaruit je collega’s op weg je helpt en desgewenst zaken voor hen uitzoekt. Je hebt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de correspondentie naar buiten en zorgt daarbij voor inhoud, routing en juiste archivering.
Je organiseert project-overleggen en draagt zorg voor de verslaglegging en je organiseert externe meetings.

Werkzaamheden:
• Inrichten en voeren van een projectadministratie;
• Registreren en opstellen van actielijsten, logboek bijhouden, verzoeken tot wijzigingen voor meer en minderwerk bijhouden, besluiten en overige wijzigingen;
• Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures;
• Verzorgen van communicatie naar projectleden en overige stakeholders;
• Opzetten, beheren en bewaken van projectdossiers;
• Overzichten maken;
• Notuleren van overleggen (verslaglegging);
• Documenten op de juiste plek vastleggen; zowel bij personen als in systemen;
• Het organiseren van bijeenkomsten, bila’s, team meetings, etc.;
• Het reserveren van vergaderruimtes;
• Deelname project overleggen.

Optioneel ga je de afdeling O&R verder ondersteunen op andere projecten op het hoofdkantoor Pettelaarpark70 te ‘s-Hertogenbosch. Indien mogelijk voor kandidaat betekent dit een uitbreiding van de uren.

Kandidaatomschrijving

Je bent flexibel, dienstverlenend, resultaatgericht, proactief en accuraat. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend.

Interviewplanning

We nodigen 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats op het hoofdkantoor ‘s-Hertogenbosch. Gezien de planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

Toelichting op rooster

Gemiddeld 20 uur per week. Optioneel uit te breiden naar 28 uur.

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectondersteuner renovatie rwzi Oijen die deze organisatie zoekt?