thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker financiële informatievoorziening en advisering

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Financieel-administratief
Sluit vandaag
€105,-
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

13-09-2022

Sluitingsdatum:

26-09-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24

Omschrijving van de opdracht

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie (VNGR) werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bedrijfsvoering omvat de teams HR, financiën & inkoop, portfoliomanagement, kwaliteit, het secretariaat en het kenniscentrum Communicatie. Het basisteam Bedrijfsvoering organiseert, beheert en faciliteert alle primaire, sturende en ondersteunende processen van onze organisatie met als doel zoveel mogelijk waarde aan het werk van VNGR toe te voegen.

Over Team Bedrijfsvoering
Vanuit bedrijfsvoering blijven wij ons inspannen om de dienstverlening aan onze medewerkers, en daardoor aan onze leden, te verbeteren. Dit doen wij op het gebied van kwaliteit, interne klanttevredenheid en door te werken als business partner. De Taskforce Bedrijfsvoering (Taskforce BV) is in het leven geroepen om de bedrijfsvoering over de gehele linie structureel verder te professionaliseren, en maakt deel uit van het basisteam Bedrijfsvoering. De Taskforce BV bestaat momenteel uit de manager Bedrijfsvoering, twee senior adviseurs bedrijfsvoering (met elk hun eigen specialismes) de directieadviseur en de kwartiermaker financiële informatievoorziening (tijdelijk, met een korte looptijd). De onderhavige opdracht is voor een langere (maar
nog steeds tijdelijke) invulling van de kwartiermaker financiële informatievoorziening.

De opdracht
Control, Inkoop en de financiële advisering behoren tot hetzelfde team en worden door een klein aantal mensen uitgevoerd. Met het oog op de groei van de organisatie is het wenselijk om de financiële advisering aan de hand van sturingsinformatie op een meer gestructureerde wijze vorm te geven. Dit is in feite het ontwikkelproces, dat naast de continuprocessen dient plaats te vinden. Inmiddels is er een project gestart om de informatievoorziening verder te professionaliseren en te moderniseren. Beide aspecten
moeten leiden tot efficiëntere en effectievere sturing. De kwartiermaker financiële informatievoorziening en advisering adviseert hoe deze rol kan worden ingericht, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de interne digitale transformatie. Met digitale transformatie wordt bedoeld dat directie, management en coördinatoren/ projectleiders met digitale instrumenten ondersteund worden, en daarbij de juiste begeleiding krijgen, zodat het hun gemakkelijker gemaakt wordt om adequate financiële sturing te geven en verantwoording af te leggen. De doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening zal samen met het bestaande team (zowel Team Bedrijfsvoering als de teams van het ontwikkelproces WPMB) worden vormgegeven. Het is mogelijk een verbreding van de diensten die vanuit de financiële afdeling aan de verantwoordelijken binnen het primaire proces geleverd worden. Onderdeel van de doorontwikkeling is dat in nauwe samenwerking met Control, de budgetverantwoordelijken en het portfoliomanagement de kritieke prestatie- indicatoren (kpi’s) worden vastgesteld, dus dat bepaald wordt welke cijfers leidend zullen zijn voor de sturing op resultaten. De kwartiermaker zal reflecteren in hoeverre de inrichting van de verschillende maandrapportages, zoals deze nu in Excel en Word worden opgesteld, aansluit op het proces en de timing van de bredere p&c-cyclus. Waar nodig zal hij voorstellen doen ter verbetering, en adviseren hoe ‘nieuwe stukken’ in het proces kunnen worden ingepast. Daarnaast is mogelijk een doorontwikkeling nodig van de automatisering, in de vorm van een applicatie voor project- en portfoliomanagement, een betere en waar mogelijk het (door-) ontwikkelen van een datawarehouse en het combineren en ontsluiten van deze data middels overzichtelijke dashboards. Dit is een volgende stap in de ontwikkeling naar meer datagedreven werken. De kwartiermaker financiële informatievoorziening draagt eraan bij dat de rol van financieel businesspartner een vaste vorm aanneemt, en op volwassen wijze wordt uitgevoerd. Hij (of zij) draagt bij aan de ontwikkeling van vaste formats voor de financiële informatie en vereenvoudigt het samenstellen van de rapportages door inzet van automatisering. Hij is ‘trekker’ van de werkgroepen Financiële Informatievoorziening en Automatisering. Hij beschouwt de cijfers in breed perspectief, zodat de financiële
informatie goed aansluit op de behoeften van management en directie en de vereisten voor goede besluitvorming, en draagt bij aan samenhang met de (financiële) achtergrondinformatie. De kwartiermaker dient de missie, visie van de organisatie op strategisch niveau te begrijpen, te kunnen verbinden met de behoeften op tactisch en operationeel niveau, en vanuit dat inzicht bij te dragen aan een informatievoorziening die de besluitvorming op deze drie niveaus ondersteunt. Het portfoliomanagement bij VNG Realisatie is sterk in ontwikkeling. Op dit moment staat dit nog los van de financiële huishouding. Dit willen we waar mogelijk aan elkaar koppelen, zowel inhoudelijk als qua systemen. We streven naar een applicatie waarin projectmanagement, portfoliomanagement en financiën samenkomen. De kwartiermaker financiële informatievoorziening speelt een belangrijke rol in het samenstellen van de eisen en wensen aan de applicatie, en de planning en inrichting daarvan. Daarnaast draagt hij bij aan het vergroten van de mate van volwassenheid van het portfoliomanagement. De kwartiermaker levert samen met de andere leden van de Taskforce Bedrijfsvoering een bijdrage aan het bevorderen van de volwassenheid van de organisatie. We brengen de huidige volwassenheid in kaart, definiëren de gewenste volgende fase van volwassenheid, en maken een stappenplan om die te bereiken.
De resultaten van de kwartiermaker kunnen mede-afhankelijk zijn van de voortgang bij het optimaliseren van andere aspecten, en andersom. Het behoort ook tot de taak van de kwartiermaker om een wezenlijke constructieve bijdrage te leveren aan het afstemmen van deze afhankelijkheden. De kwartiermaker dient een hoogstaande specialistische kennis te hebben op het gebied
van:


- Financiën;
- Informatiekunde;
- Automatisering/ict;
- Procesmanagement;
- Het ontwikkelen en vormgeven van dashboards met financiële informatie.
- Strategisch portfoliomanagement


Van de kwartiermaker wordt verwacht dat hij de interne deskundigen nauw betrekt, en het verbeterproces opknipt in korte tussenstappen/sprints met concrete resultaten (agile). Vooral Control/Finance is een belangrijke samenwerkingspartner. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de kwartiermaker praktisch en pragmatisch te werk gaat. Het gaat niet alleen om het abstract en conceptueel uitdenken van zaken, maar ook om het doeltreffend en resultaatgericht implementeren in de alledaagse praktijk. Niet over de hoofden van de medewerkers heen, maar naast en met de medewerkers. De kwartiermaker begrijpt van hoog tot laag de processen en behoeften, en steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Hiermee draagt hij bij aan de digitale transformatie. De kwartiermaker rapporteert aan de adjunct-directeur/manager Bedrijfsvoering (in één persoon verenigd).

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
dashboards ontwikkelen voor de basisteammanagers/coördinatoren/MT en directie;

 • bijdragen aan een optimale werkwijze voor advisering over de financiën en de formatie;

 • sturing geven aan de werkgroepen Financiële Informatievoorziening en Automatisering;

 • kennis en inzicht delen met betrokkenen, zodat zij vertrouwd raken met de nieuwe werkwijze rondom de financiële informatievoorziening en automatisering;

 • eisen en wensen opstellen voor een applicatie voor project- en portfoliomanagement;

 • adviseren over en waar mogelijk implementeren van automatisering bij de financiële informatievoorziening;

 • samen met de andere medewerkers van de Taskforce Bedrijfsvoering meedenken en adviseren over de bedrijfsvoering (sparringpartner zijn);

 • bijdragen aan optimalisatie van het portfoliomanagement;

 • de werkwijze/koers en voortgang van de eigen taken continu nauw afstemmen met de werkwijze en voortgang van de andere te optimaliseren processen.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Per 1 september 2021 distribueert VNG Realisatie alle tijdelijke inhuur overeenkomsten via CTM Solution. Na gunning van de inhuuropdracht wordt de overeenkomst via CTM solutions aangeboden aan de winnende inschrijver.

 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van financiële informatievoorzieningen.

 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van portfoliomanagement, of het adviseren daarover.

 • Aantoonbare werkervaring bij een (semi-) overheidsinstelling of anderszins in een bestuurlijke omgeving.

 • Aantoonbare werkervaring als manager/leidinggevende, kwartiermaker of adviseur informatisering en automatisering of ict.

 • Aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkelingstrajecten in de rol van manager/leidinggevende of adviseur

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker financiële informatievoorziening en advisering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.