thumbnail

Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI)

Provincie Gelderland

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

ACTIEF

Publicatiedatum:

24-11-2021

Sluitingsdatum:

06-12-2021

Begindatum:

03-01-2022

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

40 uur
€ 77,00
40 uur Gelderland

De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder van 1.160 kilometer provinciale weg de wettelijke taak en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed beheer en onderhoud van de wegen en alles wat nog meer binnen ons eigendom valt. De afdeling Beheer & Onderhoud Wegen zorgt ervoor dat het provinciaal wegennet optimaal kan worden benut met inzet van innovatieve technieken en het realiseren van duurzame oplossingen.

Het team Assetbeheer Wegen (ABW) is verantwoordelijk voor de programmering van onderhoud en de uitvoering van technisch beheer en klein variabel en vast onderhoud aan de verschillende assets van provinciale wegen. De medewerkers binnen asset Elektrotechnische Installaties (ETI) leveren technische expertise op het gebied van elektrotechnische installaties in realisatieprojecten en verzorgen het technisch beheer van de elektrotechnische installaties.

In de provincie Gelderland wordt door aannemers preventief- en correctief onderhoud gepleegd aan de openbare straatverlichting en hieraan verbonden overige systemen (DRIS, DRIP, pompinstallaties, wegkantsystemen, verkeerscamera’s). De aannemer verricht hierbij zelfstandig werkzaamheden (onder andere vervanging defecte armaturen, vervanging schademasten, preventief onderhoud aan verdeelkasten). De administratieve afhandeling wordt verzorgd door de aannemer waarbij de toezichthouder een controlerende (risico gestuurde) functie heeft, zowel op locatie als administratief.

De opdracht betreft de inzet van 1 toezichthouder ETI die als ingehuurde medewerker van de provincie de werkzaamheden van de aannemer controleert, de meldingen die door de steunpunten betreffende ETI storingen gemeld worden afhandelt, samen met de aannemer, en de verdere administratieve afhandeling verzorgt. In deze is de toezichthouder dan ook de rechterhand van de directievoerder.

Overwerk

Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:00 uur – 20.00 uur: basisloon = 100% 

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur – 07.00 uur: basisloon + 25% = 125%

- Werkzaamheden op werkdagen tussen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen): basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07:00 uur – 20.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn. Overwerk is alleen mogelijk na toestemming van de directie.

Verschoven werktijd

De werkzaamheden zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde tarief, verhoogd met 25% = 125%.

Extra’s

De toezichthouder ETI moet beschikken over / door het detachteringsbureau worden voorzien van:

- veiligheidsschoenen (klasse S3);

- mobiele telefoon met camera;

- laptop met de meest recente versie van Windows en Office en overige applicaties, tablet voorzien van E form APP en mobiel internet in verband met opname van werk buiten; 

- rijbewijs en auto, welke voorzien is van de juiste signaleringen om veilig en volgens de normen langs de provinciale weg te kunnen parkeren;

De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest met provinciaal logo. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen worden in overleg geleverd.

Taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder ETI:

 • Het dagelijks toezicht op de aannemer bij onderhoud van openbare verlichting en wegkantsystemen, het bijwonen van “stop” punten betreffende opleveren werkzaamheden door de aannemer en het overnemen van installaties na einde onderhoudstermijn bij nieuwe aanleg;
 • Het zorgdragen voor het laten uitvoeren van preventief, correctief en curatief onderhoud binnen de kaders van het bestek / contract;
 • Het (laten) muteren van bestanden en data naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden;
 • Het technisch beoordelen van verbeteringen aan onze elektrotechnische installaties, gerelateerd aan geldende normen en regelgeving;
 • Het technisch beoordelen van meer- en minderwerk t.b.v. RAW-bestekken;
 • Het zorgdragen voor een correcte communicatie en informatie-uitwisseling met interne organisatie, bedrijven, burgers, politie, ambulancedienst en brandweer. Een en ander in overleg met de directievoerder, assetspecialist en/of projectleider;
 • Het beoordelen van planning en wijze van uitvoering van de aannemer;
 • Het controleren van de aannemer op tijdige uitvoering van werkzaamheden in het kader van onder andere herstel storingen, schades en deelopdrachten;
 • Het beoordelen en controleren van de door de aannemer uit te voeren (en uitgevoerde) werkzaamheden en advies hierover uitbrengen uit aan de directievoerder ETI en vakspecialist ETI;
 • Het zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werken. Toezien op de deugdelijkheid van de toegepaste verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO- veiligheids- en gezondheidseisen;
 • Het mede controleren van de door de aannemer en derden ingediende hoeveelheden.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Toezichthouder Elektrotechnische Installaties (ETI) die deze organisatie zoekt?

JA, INSCHRIJVEN