thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker/projectsecretaris Gelrepact

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 15 dagen
€ 120,00
gemiddeld 16 uur Gelderland

Publicatiedatum:

12-09-2022

Sluitingsdatum:

11-10-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

30-06-2024

Uren per week:

gemiddeld 16 uur

In Gelderland zijn 6 arbeidsmarktregio’s actief die programmatisch werken aan een eigen arbeidsmarktbeleid. Ook de provincie voert een actief beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Gelrepact is een bovenregionaal samenwerkingsverband tussen de zes Gelderse arbeidsmarktregio’s (Arbeidsmarktregio Achterhoek, FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Rivierenland en Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe) en de provincie Gelderland.

De arbeidsmarkt is volop in beweging en kent vele fricties die nog niet opgelost zijn. Belangrijke actuele knelpunten zijn er volop. Zo zijn er grote tekorten binnen de zorg, techniek, ICT, bouw, onderwijs en transport en logistiek. Verder kunnen veel werkgevers en werknemers nog veel meer doen aan een leven lang ontwikkelen om de wendbaarheid en inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verhogen.

Niet alleen afstemming tussen de individuele arbeidsmarktregio’s en de provincie is hierin van belang, maar ook afstemming tussen de arbeidsmarktregio’s onderling. Dit biedt kansen om problemen gezamenlijk op te pakken, die de lokale agenda’s overstijgen of anders blijven liggen. Dit is de reden om een Gelrepact op te richten waarin de Gelderse arbeidsmarktregio’s en provincie Gelderland zitting hebben. Een provinciaal breed overleg van partners die agenda’s delen en samenwerken.

De huidige arbeidsmarkt kent een aantal majeure problemen die niet zomaar vanzelf tot een oplossing komen. Door de handen ineen te slaan in Gelderland kan via samenwerking sneller en beter tot oplossingen worden gekomen, dan dat ieder voor zich daarmee puzzelt. Daarbij is ook aangegeven dat wat regionaal en lokaal goed werkt als uitgangspunt dient. Het samenwerkingsprogramma Gelrepact is een programma waarin doorlopend activiteiten en projecten door de betrokken partijen in de Gelderse regio's ontwikkeld en uitgevoerd worden. We kiezen daarbij een bottom up aanpak vanuit de arbeidsmarktregio’s.

Binnen de aanpak worden keuzes gemaakt over wat wel en niet samen wordt opgepakt. Doel is gezamenlijk de grote fricties op de arbeidsmarkt op te lossen en tot een veerkrachtige arbeidsmarkt te komen. Daar zijn meerdere jaren voor nodig vanwege de fricties waar de arbeidsmarkt momenteel mee te maken heeft.

Doel

Het Gelrepact is een beweging waarbinnen wordt samengewerkt om te komen tot een bovenregionale samenwerking op arbeidsmarktvlak, naast de huidige regionale acties. De meerwaarde van het Gelrepact is gelegen is kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en efficiency (het besparen van geld, tijd en moeite door samen ineens een slag te slaan in plaats van ieder voor zich), het bereiken van een civiel effect (meer burgers en bedrijven sneller en robuuster geholpen) en schaalbaarheid (oplossingen bedenken die bij succes direct op te schalen zijn).

Inhoudelijke thema’s en looptijd

Er zijn in het voorjaar van 2021 gesprekken gevoerd met stakeholders en in het najaar van 2021 is een inventarisatie gehouden binnen de arbeidsmarktregio’s naar draagvlak en inhoudelijke verkenning van mogelijke thema’s.

Dat leidde er toe dat de actuele thema’s waarmee aan de slag gegaan wordt, zijn:

 1. Bevorderen Leven lang ontwikkelen
 2. Aanpakken tekorten in de krapteberoepen

Het Gelrepact wil twee jaar vooruit kijken. Deze duur is gekozen om merkbare resultaten te kunnen behalen. De arbeidsmarktregio’s en provincie Gelderland hebben de intentie uitgesproken om voor langere tijd samen te werken.

Samenwerkingsstructuur

Gelrepact is een samenwerkingsverband bestaande uit een bestuurlijk overleg (BO) waarin de arbeidsmarktregio’s vertegenwoordigd zijn door hun voorzitters en de provincie Gelderland door de gedeputeerde Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Daarnaast is er een ambtelijk overleg waar de procesmanagers van de arbeidsmarktregio en de provincie Gelderland vertegenwoordigd zijn, welke zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met arbeidsmarktvraagstukken. Met hen wordt actief gezocht naar de thema’s en de verbinding, zodat er tevens kennisuitwisseling en kennisverdieping ontstaat. Het ambtelijk overleg werkt aan de uitwerking van de besluiten uit het bestuurlijk overleg.

De samenwerking binnen het Gelrepact wordt organisatorisch ondersteund door een secretaris. Het bestuurlijk en ambtelijk overlegorgaan vergadert 4 - 6 keer per jaar. Eénmaal per jaar wordt een gezamenlijk overleg georganiseerd waarin kennismaking en -uitwisseling centraal staat. Daarnaast wordt één keer per jaar een evenement georganiseerd, bijvoorbeeld een kennisatelier, een congres of een lezing.

Ter ondersteuning van het samenwerkingsverband van het Gelrepact is de provincie Gelderland op zoek naar een enthousiaste, pro-actieve en verbindende kwartiermaker/projectsecretaris.

Als kwartiermaker/secretaris van het Gelrepact treedt je op als ‘verbinder ’, aanjager en organisator van de bovenregionale samenwerking en het bovenregionale overleg. Je bent de schakel tussen provincie Gelderland en de diverse arbeidsmarktregio’s wanneer het gaat om de acties gekoppeld aan het Gelrepact.

De behoefte aan inzet zal wisselend zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en behoeften bij de betrokken partners binnen de samenwerking en de projecten. Dit vraagt om (een grote mate van) flexibiliteit.

De werkzaamheden van de kwartiermaker/projectsecretaris bestaan onder meer uit:

 • Het stimuleren en aanjagen van de regionale partners om tot bovenregionale samenwerking in de provincie Gelderland te komen.
 • Het plannen en organiseren van de bestuurlijke en ambtelijke overleggen.
 • Het voorbereiden van beide overleggen en zorgen voor de juiste documenten (incl. schrijven).
 • Het notuleren van beide overleggen.
 • Het zorgdragen dat afspraken die in het BO en AO worden gemaakt tot uitvoering worden gebracht.
 • Het ondersteunen van de regio’s bij het uitbouwen, informeren en betrekken van het netwerk.
 • Het ondersteunen van de regio’s bij het aanvragen van subsidie (als dat lukt in de tijd, openstelling regeling is tot 15 november 2022).
 • Het voorbereiden en ondersteunen van bovenregionale communicatie- en lobbyactiviteiten van de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
 • Het verzorgen van communicatie die eenduidig via de bestaande kanalen wordt ingezet.
 • Het opstarten en faciliteren van opdrachten voor gezamenlijk onderzoek en verkenningen (Samenwerken in het Gelrepact aan onderzoek en/of verkenningen).
 • Het inrichten en monitoren van de activiteiten uitgevoerd binnen het tweejarig programma.
 • Het faciliteren / moderaten van de bovenregionale kennis uitwisseling.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker/projectsecretaris Gelrepact die deze organisatie zoekt?