thumbnail
Directiesecretaris

Kadaster

George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 135,00
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

16-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

04-07-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

36

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het managementteam is op zoek naar een directiesecretaris

Binnen de directie Beheer en ontwikkeling IT (BOI) zijn we op zoek naar een WO-geschoolde en ervaren directiesecretaris die onze gewaardeerde directiesecretaris vervangt tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, gedurende 6 maanden.

De directiesecretaris is de rechterhand van de directeur en heeft een belangrijke verbindende rol binnen het MT BOI (bestaande uit 10 MT-leden).

Opdrachtomschrijving
Directiesecretaris ondersteunt inhoudelijk de directie BOI bij het beleid- en besluitvormings- en verantwoordingsproces. Werkzaamheden zijn adviserend, coördinerend, organiserend en beheersmatig van aard. De directiesecretaris verzorgt de inhoudelijke voorbereiding, verslaglegging en opvolging van vergaderingen, zorgt voor beschikbaarheid van bestuurlijke informatie bij betrokkenen, organiseert/coördineert projecten voortkomend uit het bestuurlijk gremium en inhoudelijke voorbereiding van de plannings- en verantwoordingscyclus van de directie. De directiesecretaris ziet erop toe dat wordt gehandeld volgens geldende procedures en gemaakte afspraken.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

  • Verbreedt en deelt kennis met in-/extern netwerk en realiseert verbetering voor meerdere vakgebieden;
  • Vraagstukken m.b.t. meerdere vakgebieden kunnen opgelost worden door nieuwe oplossingen te vinden;
  • Verzorgt de coördinatie en de (inhoudelijke) voorbereiding van vergaderingen van de Directie;
  • Verzorgt de verslaglegging en bewaakt en voert de regie op de opvolging van genomen besluiten;
  • Adviseert de directie over de procedurele aanpak en handelwijze van bestuurlijke onderwerpen. Ziet toe op en adviseert over naleving van geldende procedures en gemaakte afspraken binnen de organisatie;
  • Verricht specialistische analyses of haalbaarheidsstudies en legt deze vast in rapportages en/of beleidsnotities gericht op het leveren van relevante sturingsinformatie voor de lange termijn;
  • Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen. Informeert en adviseert de directie hierover en stelt mogelijke gevolgen vast voor de business en bedrijfsprocessen;
  • Draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de dienstverlenende werkzaamheden;
  • Neemt vanuit inhoudelijke, sturende en/of adviserende rol deel aan projecten/verandertrajecten en treedt op als projectleider.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Directiesecretaris die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.