thumbnail
thumbnail

Data-analist

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 89,00
24 Zuid-Holland

Begindatum:

1 okt 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

10 jul 2024

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Het betreft hier een opdracht met spoed karakter en zal daarom maar 5 dagen worden opengestelt voor inschrijvingen.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
Het werkgebied in Eenheid Amsterdam is veelzijdig en dynamisch. In het gebied wonen ruim 900.000 mensen die gezamenlijk 177 nationaliteiten vertegenwoordigen. Daarnaast verblijven er ongeveer 17.000 illegale vreemdelingen. Amsterdam is een forensenstad en als hoofdstad trekt het vele toeristen en dagjesmensen. De grote feestelijke evenementen trekken jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers en ieder jaar logeren er rond de 4 miljoen gasten in één van de Amsterdamse hotels.

Zo’n complexe en snel veranderende omgeving vraagt om een politieorganisatie die daar snel en adequaat op in kan spelen. De staf functioneert als onmisbare specialist in de ondersteuning op het veiligheidsvraagstuk en bestaat uit de afdelingen Politieprofessie, Control, Bestuursondersteuning, VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) en Communicatie. In totaal bestaat de staf uit 152 fte.

Doelstelling
Binnen Team Control werken momenteel 15 collega’s gezamenlijk aan de uitvoering van de planning en control cyclus voor de Eenheid Amsterdam. Door uitvoering te geven aan deze cyclus ondersteunen we het management in het sturen op resultaten waarmee het veiliger wordt in de regio. De cyclus bestaat onder andere uit het opstellen van een jaarplan voor de eenheid en teamplannen voor teams, het opstellen van verschillende monitors, het faciliteren van managementgesprekken en het doen van onderzoeken/evaluatie/audits.

Team control zoekt actief de verbinding met de organisatie, daar waar het werk gebeurt. De rol van Team Control is het management te stimuleren naar het presterend vermogen te kijken: zetten we in op de juiste doelstellingen en kunnen we andere keuzes maken ter verhoging van de resultaten, etc.

Gerelateerd aan het werk hebben we te maken met zeer drukke perioden met strakke deadlines.

Verantwoordelijkheden

 • Input verzamelen bij o.a. Teamchefs, middels persoonlijke gesprekken;

 • Input vertalen doormiddel van o.a. het opzetten van prognosemodel(len) over het verloop van de bezetting en andere vraagstukken;

 • Meerjarige beelden genereren op diverse andere bezettingsvraagstukken;

 • Onderzoeken of er relaties bestaan tussen diverse bedrijfsvoerings-aspecten zoals leeftijd, verzuim en inzetbaarheid.

 • Monitoren en technisch advies t.b.v. impact implementatie Planningsapplicatie op CM processen, systemen en gebruikte rapportages voor o.a. PCM-systeem. 

 • Ondersteuning leveren om tot uitgebreidere sturingsinformatie te komen voor leidinggevende ten behoeve van inzicht inzake capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod.

Contacten
Interne contacten

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige diploma, op minimaal HBO niveau (certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien).

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van modellen in Excel vanuit cijfermatige input, inclusief het inbouwen van macro’s, waarin de wensen van de klant zijn verwerkt en worden vertaald naar grafische vormgeving/uitkomsten;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het genereren van meerjarige beelden in de vorm van toekomstmodellen, op bezettingsvraagstukken;

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met het voeren van behoeftegesprekken met stakeholders op leidinggevend niveau, om te achterhalen welke informatie zij wensen te omzetten naar grafische modellen en vormgeving.

Wensen

 • De kandidaat kan aantoonbaar in praktijk toepassen en doorontwikkelen van CM format t.b.v. vulling Tactisch Jaarplan en vertaling Tactisch Jaarplan CM 3.0 naar CM systeem Quintiq

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het koppelen van geregistreerde uren aan inzetkader t.b.v. vulling Tactisch Jaarplan (kern, vast, flex).

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in het monitoren en technisch adviseren t.b.v. impact implementatie Quintiq op CM processen, systemen en gebruikte rapportages voor o.a. PCM-systeem.

 • De kandidaat aantoonbare werkervaring met het opleveren uitgebreidere sturingsinformatie voor leidinggevende ten behoeve van inzicht in capaciteitsvragen en capaciteitsaanbod.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie.

Competenties

 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden;

 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;

 • Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken;

 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten;

 • Analytisch: Is succesvol in het herkennen en oplossen van problemen, een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-10-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2025 voor 24 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Minimaal: € 75,00
Maximaal: € 89,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De door Inschrijver aangeboden kandidaat is gedurende de uitvoering van de gehele Opdracht in loondienst bij Opdrachtnemer en geen ZZP’er / ondernemer. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Deze eis blijft van toepassing gedurende de gehele uitvoering van de opdracht. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijver.

 • Eis 3. Een afgeronde, erkende en volwaardige diploma, op minimaal HBO niveau (certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van modellen in Excel vanuit cijfermatige input, inclusief het inbouwen van macro’s, waarin de wensen van de klant zijn verwerkt en worden vertaald naar grafische vormgeving/uitkomsten. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het genereren van meerjarige beelden in de vorm van toekomstmodellen, op bezettingsvraagstukken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met het voeren van behoeftegesprekken met stakeholders op leidinggevend niveau, om te achterhalen welke informatie zij wensen te omzetten naar grafische modellen en vormgeving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden; Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten; Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken; Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten; Analytisch: Is succesvol in het herkennen en oplossen van problemen, een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat kan aantoonbaar in praktijk toepassen en doorontwikkelen van CM format t.b.v. vulling Tactisch Jaarplan en vertaling Tactisch Jaarplan CM 3.0 naar CM systeem Quintiq Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het koppelen van geregistreerde uren aan inzetkader t.b.v. vulling Tactisch Jaarplan (kern, vast, flex). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in het monitoren en technisch adviseren t.b.v. impact implementatie Quintiq op CM processen, systemen en gebruikte rapportages voor o.a. PCM-systeem. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

 • Wens 4. De Kandidaat aantoonbare werkervaring met het opleveren uitgebreidere sturingsinformatie voor leidinggevende ten behoeve van inzicht in capaciteitsvragen en capaciteitsaanbod. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie (10%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 / britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Britt Emmen
Britt Emmen
Opdracht Adviseur

Ben jij de Data-analist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.